Ок-чемзек чажырып садып турган

  0
  0

  Иштики херектер органнарының оперативтиг ажылдакчылары 2019 чылдың сентябрь айның 4-түң хүнүнде Р-257 автомобиль оруунга даштыкы марканың «Митсубиси Делика» автомашинаны дозуп тургускаш, чолаачызын болгаш кады чораан кижилерни тудуп, машинаны үжээш, ооң иштинден 54 муң октарны ужулган.

  Россияның регионнарының аразынга ок-чепсекти сөөртүп, даштыкыже үндүр садып турган бөлүктүң киржикчилериниң үүлгеткен кем-херектериниң истелгези шак ынчаар эгелээн.
  Истелге-оперативтиг ажылдарның үезинде иштики херектер болгаш күрүнениң айыыл чок чоруунуң албан черлериниң ажылдакчылары 81 муң октарны бөлүктүң кежигүннериниң чажырып каан черлеринден дилеп тыпкан.

  Ок-чемзекти республиканың чурттакчыларынга болгаш Моолдуң хамаатыларынга чажырып садып турган бөлүктү Кызыл хоорайның 50 харлыг чурттакчызы, шииттирип чорбаан хамааты организастаан болган.
  Бөлүктүң кежигүннери 2014-2016 чылдарда Новосибирск хоорайда ок-боону чажырып садып турган кижилерден араалыг бооларның октарын садып алгаш, Тывага сөөртүп эккелгеш, республиканың болгаш Моолдуң хамаатыларынга бүдүү садып турган. Чажыт “сайгарлыкчылар” бүдүн чартык миллион рубльдиң ок-чемзээн сатканы истелге үезинде илерээн.

  Оларның ол айыылдыг үүлгедиглерин Россияның Тыва Республика талазы-биле иштики херектер яамызының кем-херектер истелгезиниң эргелелиниң ажылдакчыларының, кожууннар аразының «Кызыл» килдизиниң № 7 полиция пунктузунуң оперативтиг ажылдакчыларының болгаш Россияның айыыл чок чоруунуң федералдыг албанының Тыва Республика талазы-биле эргелелиниң ажылдакчыларының кады ажылдажылгазының түңнелинде соксаткан.

  Организастыг бөлүктүң кежигүннериниң үүлгедиглериниң истелгези доозулган. Ооң материалдарын Кызыл хоорай судунче киирген. Ок-чемзекти хоойлу-дүрүмге чөрүштүр садып сайгарып турганы дээш, бөлүктүң киржикчилери кижи бүрүзү сес чылга чедир хосталгазын казыдып шииттирип болур.

  Реклама