Олимпиада тиилекчизинге белек

  0
  6

  Өөредилгеге, спортка, уран чүүлге дээш өске-даа ажыл-херектерге кызымак, чедиишкиннерлиг болган оолдар, уругларны материалдыг дуза, акша-хөреңги болгаш белек-селек-биле деткиири – тыва чонда чаагай чаңчыл. Ындыг ачы-буянны чедирип чоруур экииргек сеткилдиг кижилерниң бистиң республикада көвүдеп турары өөрүнчүг.

  Бай-Тайга кожууннуң Тээли ниити билиг ортумак школазының 10 “в” клазының өөреникчизи Мерген Саая хөй-ниити ажылынга идепкейжи, эки өөредилгелиг школачыларның бирээзи. Ооң база бир көскү чедиишкини – төөгү эртеминге бүгү-российжи олимпиаданың регион чадазынга тиилекчи болганы.

  Төрээн чуртунуң төөгүзүнге Мергенниң сонуургалын, ону шинчилеп турарын деткип, улам эрес-шудургу өөренирин күзеп, бүгү-российжи олимпиаданың регион чадазынга тиилекчи болганы-биле холбаштыр тус черде сайгарлыкчы Чечекмаа Сарыглар соталыг телефонну белекке берген.

  Сайгарлыкчының үнелиг белээн Мергенге болгаш ооң авазы Чойганмаа Каң-ооловнага Бай-Тайга кожууннуң чагырга даргазының социал политика талазы-биле оралакчызы Надежда Таргын, кожууннуң өөредилге эргелелиниң удуртукчузу Радион Донгак олар байырлыг байдалга дамчыдып берген. Иешкилер соталыг телефонну өөрүшкү-биле хүлээп алгаш, үнелиг белек дээш Чечекмаа Допчуновнага өөрүп четтиргенин илередип, сайгарлыкчы ажыл-ижинге чедиишкиннерни күзээннер.

  Телефон Мергенге чүгле харылзаа херексели эвес, ооң өөредилгезинге база дузалыг болур деп авазы демдеглээн.

  Реклама