Он дугаарлыг школаның тускайлаң уруглары

  0
  12

  Кадыкшылының байдалы-биле харык-шинээ кызыгаарлыг уругларның ада-иелериниң хомудалдары-биле Ниити-российжи улусчу фронтунуң Тывада идепкейжилери Кызыл хоорайның 10 дугаарлыг школазының оран-савазының байдалын база ооң эргежок чугула чүүлдер-биле дериттингенин хынап чорааннар.

  Үнүүшкүннүг хуралдың түңнелдери-биле хөй-ниитичилер регионнуң эрге-чагыргаларын Кызыл хоорайда кара чаңгыс эдип-чазалга школазының чидиг айтырыгларынче кичээнгейни угландырып, аңаа чедингир хүрээлелди тургузары-биле база оран-саваның капитал септелгезин чорудары-биле немелде акша-хөреңгилерни дилеп тыварынче кыйгырган.

  Мооң мурнунда, база-ла ада-иелерниң дыңнадыглары-биле, Улусчу фронт өөредилге албан чериниң удуртулгазынга сагындырыгны кылган турган. Аңаа дүүштүр школаның удуртулгазы ийиги каътка өөренип турган шимченири багай уругларны бирги каътче көжүрген.

  Хомудал кииргеннерниң чугаазындан алырга, ук өөредилге албан черинде уругларга чедингир хүрээлел долузу-биле тургустунмаан, школаның оран-савазынга капитал септелге негеттинип турар. Ону 1955 чылда туткан, бо 66 чылдың дургузунда аңаа капитал септелге чаңгыс-даа чоруттунмаан. Совет үеде туттунган оран-савага, ылаңгыя ооң ийиги каъдынга чедингир хүрээлелдиң дериин, капитал септелге чокка, тургузары болдунмас. Ук албан черин ТР-ниң Өөредилге болгаш эртем яамызынга үш чыл буруңгаар дамчыдып берген. Ол үеден тура чидиг айтырыгларны шиитпирлээрин дилеп, школаның удуртулгазы чылдың-на яамыже хамаарышкан чагыгларны киирип келген.

  Шак ынчалдыр, дараазында айдан тура школаның чылыдылга системазынга капитал септелге чорударынга белеткел ажылдары эгелээр, ынчан ону төпчүттүнген чылыдылгага кожар. Оон аңгыда, бо чылын школаның материал-техниктиг баазазын 7 сая рубльге чаартыр.

  – Өөредилге болгаш эртем яамызы, школаның удуртулгазы тускайлаң уругларга таарымчалыг байдалдарны тургузар дээш хемчеглерни ап турар, ынчалзажок шиитпир негеттинер айтырыглар ам-даа бар. Чүнүң-даа мурнунда, кадыкшылының байдалы-биле харык-шинээ кызыгаарлыг уругларның ыңай-бээр көжүп, шимчениринге доктар болуп турар шаптараазыннарны чайладыр херек – деп, Ниити-российжи улусчу фронтунуң Тывада штавының кежигүнү Сайдам Ооржак демдеглеп турар.

  Шимченири багай уругларның ада-иелери хөй-ниитичилерге болгаш өөредилгениң дарга-бошкаларынга кабинеттерже кирер эжиктерде бедик эргиннерни, спорт залынче кирер кадыр чаданы болгаш бертик-межел уругларның коляскалары эртип шыдавас тар өдүглерни көргүскеннер. Бо бүгү чемелелдер совет үениң тудуунуң онзагай талалары-биле холбашкан дээрзин чыылганнарга тай ылбырлап, чамдык чүүлдерни эде кылыры болдунмас деп чугаалааннар.

  Үнүүшкүннүг хуралдың түңнелдери-биле Ниити-российжи улусчу фронтунуң идепкейжилери регионнуң эрге-чагыргаларын Кызыл хоорайда кара чаңгыс эдип-чазалга школазының чидиг айтырыгларынче онза кичээнгейни угландырып, аңаа чедингир хүрээлелди тургузары-биле база оран-саваның капитал септелгезин чорудары-биле немелде акша-хөреңгилерни дилеп тыварын өөренип көөрүнче кыйгырган. Ол ышкаш хөй-ниитичилер мындыг саналды кииргеннер – хоорайның солагай эрикте дачаларының девискээринде чаа школаның тудуунга инклюзивтиг өөредилгеге байдалдарны тургузарын көөр.

  Реклама