Онлайн хемчег дириг харылзааны солуп шыдавас

  0
  1

  Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол ТР-ниң культура сайыды Алдар Тамдынга көдээ черлерниң хөгжүлдезин сайзырадыр талазы-биле спорт сайыды ышкаш бот-идепкейин көдүрер дээрзинге идегеп турарын аппарат хуралынга саналдаанын @tmgnews17 дыңнадып тур. Ол ышкаш культура сайыдындан “Культура” национал төлевилелдиң 2020 чылда боттандырылгазының база чаа чылда сорулгаларын илеткээрин негээн.

  – Республиканың культура адыры эрткен чылды, өске адырларда ышкаш, берге байдалга эрткен. “Культура” национал төлевилелдиң иштинде “Культурлуг хүрээлең”, “Чогаадыкчы кижилер” база “Чурагайлыг культура” деп үш федералдыг төлевилел кирип турар. “Культура” национал төлевилелдиң 2024 чылга чедир кол көргүзүү – культура албан черлеринче чоннуң кээриниң санын 15 хуу өстүрери.

  Хамчыктыг аарыгның уржуундан эрткен чылын кол көргүзүглерни чедип албазының айыылы тургустунуп келген. Культура адыры боттуг когаралга таварышканын шупту билир бис. Планда культура албан черлеринче чоннуң кээриниң санын 2 сая 352 муң чедирер турган болза, барымдаа кырында 1 сая 225 муң кижи азы 52 хуу кызырылган. Ынчангаш ол байдалдан үнер дээш чаа аргалар-биле ажылдап, культураның өөредилге албан черлеринге база ном саңнарынга онлайн хемчеглерни эрттирип эгелээн. Ооң түңнелинде, көргүзүглер 2 сая 625 муң четкен, 2019 чылды деңнээрге 18 хуу өскен – деп, Алдар Тамдын илеткээн.

  Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол культура сайыдының илеткелинге шүгүмчүлелдиг саналды киирген. Планда көргүзүү 2 сая 352 муң болза, барымдаа кырында оон хөй сан утка чок чүүлдү көргүзүп турарын ол демдеглээн.

  – Эрткен чылын хамчыктыг аарыгның хайындан массалыг хемчеглерге кызыгаарлаашкын турган болгай, а херек кырында көргүзүглер 2019 чылдан көвүдей берген. Коронавирус хамчыының үезинде онлайн хемчеглерниң көрүлдезиниң саны-биле хөй саннар салыр арга тыптып келген. А херек кырында ындыг эвес болгай. Бир кижи ол онлайн хемчегни ийи секунда көөр, ийи дугаары каш минута дургузунда, а өскези төндүр көрүп болур.

  Бир талазында арай кажар арга апаар-ла-дыр. Өске талазында карактарынче көржүп алгаш чугаалажыр дириг харылзааны, онлайн хемчеглер-биле канчаар-даа солуп болбас. Ылаңгыя культура хемчеглеринге, сеткил-сагыш көргүзери улуг рольду ойнаар. Бо чүүл кижи бүрүзүнге, ылаңгыя удуртукчуларга хамааржыр.

  2020 чыл шагда-ла ажылдың чаа аргалары бар деп чүүлдү көргүзе берген, чурагайлыг экономика, чурагайлыг боттуг чүүлдер шагда-ла чуртталганы өскертипкен. Ынчангаш эрткен чыл удуртукчу бүрүзүн чурагайлыг ажылче кирерин албадапкан. Ырактан харылзажыр өөредилге, анаа өөредилгени канчап-да солуп шыдавас деп чүүлдү Чырыдылга яамызы түңнээн. Ону өөредилгениң бир хевири кылдыр ажыглаары, бо хүннүң негелдези-дир – деп, Чазак Даргазы чугаалаан.

  Шолбан Кара-оол культура сайыдынга саннарны адап тургаш, ону онлайн хемчеглер болгаш анаа көрүлделерге ийи аңгы чарарын сүмелээн. Ылаңгыя театр уран чүүлүн караа-биле көөрү, экрандан кайгаары ийи аңгы билиишкин-дир. Ынчангаш ынаар улуг кичээнгейни үндүрерин сайыттан дилээн.

  #Аппаратхуралы #Культура #АлдарТамдын #Илеткел #Шолбанкара_оол #ТМГмедээлер #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanews

  Реклама