Онза кичээнгейге алган

  0
  6

  Тыва Республикада Улусчу фронтунуң хөй-ниитичилери Чөөн-Хемчик кожуунда Чадаана хоорайның 1 болгаш 3 дугаарлыг школаларында изиг чем-биле халас чемгерилгени организастаанында хажыдыышкыннарны илереткен.

  Бо хүнде Чөөн-Хемчик кожууннуң чагырга чери илереттинген четпестерни чайладырының талазы-биле хемчеглерни ап чорудуп эгелээн. Чоокку үеде 60 сандайны, 3 дугаарлыг школага быжырар шкафтыг үлетпүр суугузун садып алырын планнап турар.

  Амдан эгелеп ийи школада биче класстарның өөреникчилеринге аъш-чемни технологтуг карта ёзугаар бадылаттынган менюга дүүштүр белеткеп турар. Ооң шынарын экижиткен, белен аъш-чемни үлеп-хуваарының норма-чижектерин сагып турар. Чадаананың 3 дугаарлыг школазы кухня деңзизин садып алган, ындыг чүүл аъш-чемни чедир килдевес чорукка хыналданы күштелдирер.

  Кожууннуң эге класстарынга изиг чем-биле халас чемгерилгени экижидериниң база ооң шынарынга хыналданы күштелдирериниң дугайында айтырыгны Өөредилге эргелелиниң начальниги Сылдыс Монгуш онза кичээнгейге алган. Ол ышкаш пландан дашкаар хыналдаларны үргүлчү чорудуп турарын шиитпирлээн.

  Изиг чем-биле халас чемгерилгениң айтырыгларының талазы-биле Өөредилге болгаш эртем яамызында “изиг шугум” телефонунче 8(39422)64381 долгап азы бисче амы-хууда дыңнадыгларны бижип болур.

  Реклама