Ооң мөзү-бүдүжү черле ындыг…

  0
  19
  Ооң мөзү-бүдүжү черле ындыг…

  Россияның Президентизи Владимир Путин база катап Тывада. Чымыштыг ажыл-иштен чай-хос тыптып кээрге-ле, ол тайга-таскылче дыштанып үнеринге ынак. Ындыг аян-чоруктарга ону болганчок-ла Сергей Шойгу үдеп чоруур. Путин Шойгу-биле кады чорупкан дээн болза, мында чугаа чүнүң-даа мурнунда Тываның дугайында чоруп турарын билип кааптып болур. Президентилеп келгени үениң дургузунда ол маңаа каш-даа катап келген.

  Дыштанылга ажыл-иш-биле капсырлашкан болур. Кыска үениң иштинде маадырлыг чаңгыс чер-чурттуувус каяа чедип, чүнү бүдүргенин Тываның Баштыңы Шолбан Кара-Оол мынчаар бижип турар.

  – Сергей Күжүгетович-биле Россияның Камгалал яамызының хөгжүдүп турары объектилерни эргий кезидивис. Ол дээрге, чүнүң-даа мурнунда, Кызылда 55-ки тускай мото-адыгжы (даг) бригадазы, шериг хоорайжыгаш-тыр. Ында тудуг ажылдарын болгаш ажыл-агыйжы херектерни ол хынап, бодунуң ажылдакчыларынга даалгаларны берди.

  Сайыт Кызылда президентиниң кадет училищезиниң кадеттери-биле ужуражыр арганы черле тып алыр кижи. Бо удаада база ындыг болган. Көдээ черден оолдар училищеже кирип ап турарынга ол бүзүреп, шынзыккан. Маңаа олар быжыг билиглерни чедип ап, аңгы-аңгы даштыкы дылдарга, амгы үениң компьютерлиг технологияларынга өөренип, уран чүүлге хандыгып, шериг-ада-чуртчу төлевилелдерни боттандырып турарлар. Чаңгыс сөс-биле чугаалаарга, аңаа уруглар бүгү талалыг кижизидилгени ап турарлар.

  Камгалал сайыды өөреникчилерге база башкыларның ажылының шынарынга таарзынды. Ол мага хандыр дыштанып болур турду-ла ыйнаан, ынчалза-даа сагыш ышкаш болган болза, Саглы ышкаш хову болза дээр ийикпе. Чамдыкта дыштаныры шуут-ла болдунмайн баргылаар, ылаңгыя чурттуң Президентизи чаныңда кожа чорда. Ынчалзажок Сергей Күжүгетовичиниң мөзү-бүдүжү черле ындыг – улуг-даа, бичии-даа чүүл аңаа чаңгыс аай солун, ылаңгыя ол бүгү ооң чаңгыс чер-чурттуглары, төрээн Тывазы-биле холбашкан болза. Чүс катап дыңнаарының орнунга, чаңгыс катап көргени дээре дээни ышкаш, хамык чүүлдү шынзыгып көөрүнге ынак, бергедежип турар айтырыг бар болза, ону шиитпирлежиринге дузалажырын бодаар кижи – деп, Тываның Баштыңы бодунуң арынында бижип турар.

  Реклама