Орук-хайгыылда – өөреникчилер

  0
  1

  Эрткен дыштаныр хүннерде республиканың автомобиль оруктарынга чолаачыларның буруузу-биле элээн каш автотранспорт озал-ондаа болган. Оларның уржуунда амы-тынындан чарылган кижилер база бар.

  Февраль 22-ниң хүнүнде хүндүс 14 шак үезинде Кызыл хоорайның адаа талазында солагай талакы дачаларда асфальтылыг кол орукка чиик автомашиналыг чолаачы оруктуң уткуштур шимчээшкин талазынче үне халдып, өөреникчилер аргыштырып чораан пассажир автобузу-биле үскүлешкен. Ол автобуска чораан оолдар, уругларның чамдыызы чиик кемдээннерлиг, оларны эмнелгеге чедирип, кадыкшылының байдалын шинчээн. Баш мээзи шимчээн уругларны эмнелгеге чыттырган. Бо автотранспорт озал-ондааның уржуунда ажы-төл аар эвес кемдээни чаяан болган.

  Солагай талакы дачаларга февраль 22-де болган автотранспорт озал-ондаанга хамаарыштыр истелге ажылдары чоруп турар. Ону Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол бодунуң хыналдазынга алган.

  Дүүн, февраль 23-те, Ада-чурттуң камгалакчыларының хүнүнде Күрүнениң автоинспекциязының ажылдакчылары Элээди инспекторлар дружиназының кежигүннери-биле кады Кызыл хоорайның кудумчуларында оруктарга “Дүрген халдыры албан эвес! Далашпа, сени бажыңыңда манап турар!” деп акцияны эрттиргеннер.

  Байырлал хүннеринде хоорайның оруктарынга машина-балгаттың шимчээшкини дойлуушкуннуг, орук озал-ондаа болуп болурунуң айыылы бар деп улуг болгаш бичии инспекторлар чолаачыларга болгаш чадаг кижилерге акция үезинде сагындырып турганнар.

  Машиналарны дозуп тургузуп, орукка оваарымчалыг чоруурун, оларны бажыңнарында ажы-төлү манап турарын чолаачыларга өөреникчи инспекторлар чагып турганнар. Чолаачыларның барык шуптузу оларның чагыг сагындырыглары-биле чөпшээрежип, дыка дүрген эвес чоруурун, оваарымчалыг болурун уруглар, оолдарга аазап турганнар.

  Элээди инспекторларның дагдыныкчызы Малина Солун-оолдуң удуртулгазы-биле Кызылдың № 9 школа-гимназияның алдыгы клазының элээди инспекторлары бичии бажыңгаштар хевирлиг сагындырыг-салдырыктарны баш бурунгаа белеткеп алган болгаш, оларны чолаачыларга тутсуп: “Силерни ажы-төлүңер бажыңнарыңарда манап турар” – деп чугаалап турганнар.

  Элээди инспекторларны эрткен-дүшкен чолаачылар болгаш чадаг кижилер чаптап, оларның эрттирип турган акциязының ужур-утказын шыңгыызы-биле деткип турганнар.

  Реклама