“Орукчунуң” дузазы

  0
  0

  Мөңгүн-Тайга Тываның агаар-бойдузу берге, кадыр-берт черлериниң бирээзи. Даглыг черниң хемнери бо кыжын булуктааш, малчыннарның коданнарынче оруктарны дуй чайындылап, аргыжарынга болгаш дуза чедиреринге шаптыктай берген.

  Мөңгүн-Тайга кожууннуң девискээринде ниитизи-биле 170 малчын кодан бар, оларның үжени чедери берге черлерде. Бир эвес ол кыштагларже орукту удур аштавас болза, малчыннар нарын байдалдарга таваржы бээрге, оларга өй-шаанда дуза чедиреринге шаптараазынныг апарып болур.

  Кызыл биле Мугур-Аксы аразында оруктуң чамдык участоктарын хемнерниң чайынды суу хөме ап болурунуң айыылы база бар. Ынчангаш Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республиканың Орук-транспорт яамызынга Мөңгүн-Тайга кожуунда байдалды доктаамал кичээнгейге тудар даалганы берген.

  Мөңгүн-Тайга кожууннуң чагыргазы биле кызыгаарлаан харыысалгалыг “Орукчу” ниитилелдиң аразында чарган дугуржулга ёзугаар малчыннарның кыштагларынче орук-чириктиң ашталгазын бо ниитилелдиң күштүг машина-техниказы-биле чорудуп турар. Январь 31 биле февраль 1 хүннерде Мөген-Бүрен сумунуң Кара-Белдир деп черде кыштагларже оруктарда хөртүктерни чара үстүрүп арыглаан. Амгы үеде малчыннар-биле орук харылзаазы ажык.

  Тоолайлыг суурже орукта булукту аштап, чайынды суун чайлады үстүрген. Кожуун төвү Мугур-Аксы биле Кызыл-Хая аразында орукка хаттың дуй хадып каапканы хөртүктерни база чайлады үстүрүп, ийи суур аразынга машина-балгаттыг аргыжар арганы тус черниң чонунга берген.
  Кызыл – Мугур-Аксы автомобиль оруунуң Хандагайты – Мугур-Аксы участогунда байдал “Орукчунуң” доктаамал хайгааралында. Ында хар хөртүүн орук кыдыынче чайлады үстүрүп, чайындының суунуң агымын өскээр угландырып, сайны төп турар.

   

  Реклама