Оваарымча чогу-биле бе?

  0
  10
  Республиканың Онза байдалдар яамызы болгаш Республиканың Хамааты камгалал болгаш онза байдалдар херектериниң талазы-биле албан черлери март 13-14 хүннеринде Тываның девискээринге күштүг шуурган хадыырын баш бурунгаар дыңнадып, ырак-узак оруктуг черлерже, тайга-таскылче ол үеде чорбазын сүмелеп турган. Ындыг турбуже республиканың чурттакчыларының чамдыызы сагындырыг медээлерни, кичээндириглерни херекке албайн, ыра-узак черлеже чорупканы илерээн.

  Март 13-те 20 харлыг аныяк оол Бии-Хем кожууннуң Аржаан суурдан Кызыл кожууннуң Ильинка суурже тайга-таскыл ажыр аъттыг чорупкаш, орукка аза бергенин, Бии-Хем кожуунну Ильинка суурну эрте бергениниң дугайында бодунуң телефонундан долгааш, дыңнаткан.

  Аныяк оолду каш хонук дургузунда Онзай байдалдар яамызының ажылдакчылары, дилээшкин-камгалал отрядының кежигүннери, Бии-Хем биле Кызыл кожууннуң чурттакчылары дилээш, тыппайн турар. Хову-шөлдерде, тайга-таскылда харны шуурган дескилей хадып каапканы, ис-чамның көзүлбези дилээшкин чорударын нарыыдаткан.

  Март 14-түң кежээ 20.00 шак үезинде Бии-Хем кожууннуң Тарлаг суурдан үш километр хире ырак черге 29 харлыг эр кижиниң өлүг мага-боду тывылган деп медээ кожууннуң иштики херектер эргелелиниң дежурный кезээнче кирген. Иштики херектер ажылдакчылары өлүг мага-ботту шинчилеп көргеш, ону өлүргениниң демдектери чок, боду доңуп өлген чыгыы деп баштайгы түңнелдерни үндүргеннер. Ынчалза-даа ооң доңуп өлгениниң чылдагааннарын илередири-биле Россияның Истелге комитединиң Тыва Республика талазы-биле Эргелели баштайгы истелге ажылдарын чоруткан.

  Март 13-14 хүннерде эр кижи Тарлаг суурда төрелдериниң ажыл-агыйынга дузалажып турганы, март 14-те хүндүс 15 шак үезинде Аржаан суурже чадаг чорупканы истелге үезинде билдинген. Аржаан суурдан Кызыл хоорайже чоруур ужурлуг турганын ооң төрелдери иштики херектер ажылдакчыларынга дыңнаткан.

  Эр кижиниң Тарлаг суурнуң чоогунга доңуп өлгениниң чылдагаанын илередири-биле суд-медицина экспертиза ажылдарын чорудар деп шиитпирлээн. Ооң доңуп өлгениниң өске-даа чылдагааннарын тодарадыры-биле истелге-хыналда ажылдарын уламчылап турар. Ол кижи доңуп өлген бе азы ооң оваарымча чогу бе, өлүрүкчү кем-херек үүлгедии бе деп айтырыгларга харыыны истелге көргүзе бээр.
  Реклама