Оюндан – ажыл-херектерже 

  0
  5

  Тыва Республиканың Бизнес-инкубаторунуң директору Аян Серен-Доржу, ТР-ниң Сайгарлыкчы чорукту деткиир фондунуң директору Чечен Оюн, республиканың чедиишкинниг сайгарлыкчыларының бирээзи, юридиктиг болгаш инженер ачы-дуза чедирер талазы-биле элээн каш фирмаларның үндезилекчизи Чаяна Бичиш составтыг бизнес-десант Чөөн-Хемчик кожуунга чораан. 

  Бизнес-десантының кол сорулгазы – сайгарлыкчы чорукка аныяктарга юридиктиг арга-сүмени бээри, боттарының сайгарлыкчы дуржулгазы-биле таныштырары, кызымак аныяк кижи бүрүзү бодунуң хууда сайгарлыкчы ажыл-агыйын тургузуп ап болурун боттарының кылган ажыл-херектериниң чижээнге көргүзери. 

  Аян Серен-Доржу республикада сайгарлыкчы чоруктуң байдалы-биле таныштырган, биче болгаш ортумак бизнести хөгжүдер дээш ап чорудуп турар хемчеглер дугайында чугаалап берген. Бодунуң сайгарлыкчы ажыл-херээн канчаар эгелээнин, ону тургузуп турганын, кандыг нарын айтырыгларны шиитпирлээнин Чаяана Бичиш чугаалап берип, арга-дуржулгазы-биле солушкан. 

  Аалчылар бизнес-тренингини аныяк болгаш ажыл-ижинге элээн кажарай берген сайгарлыкчыларның командаларының аразынга оюн хевирлиг организастап эрттиргени солун база ажыктыг болган. Бизнес-оюннуң киржикчилери тус черниң чурттакчыларының хереглелдеринге ажыктыг бооп болур идеяларны саналдап, планнарны тургузуп, шиитпирлээриниң аргаларын дилеп, оларны оюн хевиринге боттандырганнар. 

  Бизнес-оюннарның түңнелинде херек кырынга боттандырып болур хире үш бизнес-идея тодараттынган: “Бичии уругларның оюн-дыштанылга төвү”, «Кондитер цеги», «Чайгаар үнген кат-чимис аймаан чыыры, чондан хүлээп алыры болгаш болбаазырадыры”. 

  Бо бизнес-оюн төлевилелдер Чөөн-Хемчик кожуунга херек кырында боттанып, орулгалыг ажыл-херек апарып болур деп түңнелди оюннуң киржикчилери болгаш бизнес-десантының кежигүннери үндүргеннер.