Озалдыг саадаашкын

  0
  4
  Озалдыг саадаашкын

  Бөгүнгү аппарат хуралынга Тываның Баштыңы Шолбан Кара-Оол улуг назылыг кижилерни тарыдарының талазы-биле айтырыгга эмнелге албан черлериниң ам-даа четпес ажылын айыткан.

  – Күрүне ачы-дузазының порталында чагыгларны кичээнгейлиг көруңер, оларның саны хөй. Келген вакциналарны 1-2 хонук дургузунда ажыглаары көрдүнген. Күрүне ачы-дузазының порталында тарыдарының дугайында 611 чагыг бар, ооң иштинден чүгле 384 кижи тарыткан.

  Эрткен неделяда база бир 87 кижи манаашкын хуудузунда бижиттирип алган. Бир эвес ук чорудулганы мынчаар саададып кээр болза, чурттакчы чонну тарылгага 70 хуу хаара тударывыс-даа чөгенчиг боор.
  Өлүп-хораан кижилерниң 88 хуузу 50 хардан өрү назылыг улус, ындыг турбуже ук назы-харның кижилери чүгле 20 хуу тарыттынган. Бирги ээлчегде 60 хардан өрү назылыг улус тарылганы эрткен турар ужурлуг.

  Тываның кадык камгалалының сайыды Артыш Сат улуг назылыг улус хөйү-биле тарыткан кожууннарны адаан. Ол дээрге, Бай-Тайга, Эрзин, Кызыл, Тожу, Тес-Хем, Бии-Хем, Улуг-Хем, Чаа-Хөл, Өвүр болгаш Сүт-Хөл кожууннар-дыр.

  “Тарылганың долу курузун – вакцинаның бирги болгаш ийиги кезээн 9194 кижи алган» деп, Артыш Сат аппарат хуралынга илеткээн.

  Реклама