Ожуктуң үш дажы дег, тудуш харылзаалыг

  0
  2

  Тыва үндезин культура төвүнге «Аас-кежиим – өг-бүлем» деп аныяктар клувунуң бүгү делегейниң херээженнер хүнүнге тураскааткан ужуражылгазы эрткен. Ооң темазы “Өпей ыры” болган.

  Ужуражылганың бирги кезээнде психолог-башкы Римма Ооржак киржикчилерге тренинг өөредилгени эрттиргеш, ие кижи болгаш чаш уругнуң харылзаазы күштүг болурунга чугула кол чүүлдерни тайылбырлап, сургуулдар-биле солун чугааны чоруткан.

  Ийиги кеээнде “Тыва” бөлүүнүң хөгжүмчүлери – Начын Чооду, Шончалай Ооржак-Чооду ие, ада кижиниң өпей ырыларын күүсеткеннер.

  Ужуражылгага ТывКУ-нуң филология факультетиди болгаш Кызылдың уран чүүл колледжизиниң сургуулдары болгаш башкылары киришкен.
  Өпей ыры – улустуң аас чогаалының биче жанрларының бирээзи. Ол чон бүрүзүнүң аас чогаалында бар. Аас чогаалының өске жанрларынга бодаарга, өпей ырының кол үндезини – узун хоюг аялга болгаш аңаа таарышкан катаптаттынып турар, эргеледиг чассыдыышкынның сөстери.

  Ава кавайда чаш төлүн өпейлеп оргаш, улуска чугаалавас бодалын ырлап илередир дижир. Ие, уруг кавайы болгаш уран ырылар, ожуктуң үш дажы дег, тудуш харылзаалыг.

  Реклама