“Папарацци” кафези QR-паспортту алган

  0
  3

  PapaRazzi Group четкизинче кирип турар “Папарацци” кафезиниң бешки салбырының удуртукчузу Ай-Херел Дамдын-Хууракка ТР-ниң Бизнес-инкубаторунуң директору Аян Серен-Доржу QR-паспортту тывыскан.

  Чурум езугаар “арыг зонаже” кижи бүрүзү QR-кодун көргүскеш, эртип турар.
  Ай-Херел Дамдын-Хуурак кафеде 29 кижи ажылдап турарын дыңнаткан.

  – Ажылдакчыларывыстың 90 хуузу коронавирус хамчыынга удур тадырып алган. Артканы эмчиниң чөпшээревээниниң дугайында шынзылга бижиктиг. QR-паспортту алыр дээш чогуур документилерни ТР-ниң Бизнес-инкубаторунче дужааган турган бис. Бөгүн ук документини алганывыс дээш өөрүп тур бис.

  Бистиң коллектививис халдавырлыг аарыг талазы-биле айыыл чок деп бадыткалды алды. Ынчангаш аалчыларывысты манап тур бис.
  PapaRazzi Group четкизинче “Папарацци” болгаш “Три супа” кафелери, ийи чедирилге черлери кирип турар – деп, ол чугаалап турар.

  ТР-ниң Бизнес-инкубаторунуң директору QR-паспортту тыпсыр дээш база QR-кодун көргүскеш, эрткен.

  – Ноябрь 8-тен тура Тываның девискээринде ниитиниң чемненилге черлеринге QR-паспорттарны киирип турар. Ажылдакчыларының 80 болгаш оон хөй хуузу чаа коронавирус хамчыынга удур тарылганы эрткен азы ук хамчыкты алды ай хуусаа буруңгаар аарып эртип каапкан ниитиниң чемненилге черлери ындыг QR-паспорттарны алыр эргелиг.

  “Папарацци” кафезиниң ажылдакчылары аалчыларын киирер бетинде QR-кодтарын хынап, санитарлыг чурумну сагып турар. Ол ышкаш QR-паспортту база алган. Ынчангаш олар кафезиниң долдунуун 75 хуу чедир көвүдедип болур.

  Бөгүнде хууда сайгарлыкчылардан 60 ажыг чагыг кирген. Ону үш ажыл хүнүнүң дургузунда хынааш, QR-паспортту тыпсыр бис. Кызылда ниитиниң чемненилге черлериниң саны 400 хире. Амгы үеде Бии-Хем, Улуг-Хем, Таңды кожууннардан чагыглар база кээп турар. Удавас кожууннарже үнүүшкүннер эгелээр – деп, Аян Серен-Доржу дыңнаткан.

  Ниитиниң чемненилге черлеринде QR-паспорттарны асканы – COVID-19-тан “арыг зонаның” бадыткалы болур.

  Ол ышкаш QR-паспорт алган баштайгыларның санынче «Фьюжн» кафези, «CoffeeMan» кофейнязы кирген.

  Харыысалгалыг сайгарлыкчыларга Тываның Экономиктиг хөгжүлде болгаш үлетпүр яамызының база Бизнес-инкубаторнуң мурнундан суй белектерни тыпсып турар.

  Чуруктарны Шончалай Ховалыг тырттырган

  #Экономиктигхөгжүлдеболгашүлетпүряамызы #QR_паспорт #COVID_19 #Хөй_ниитичемненилгечерлери #Бизнес_инкубатор #ТМГмедээлер #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanews
  Реклама