Печканы шын ажыглаары чугула

  0
  2
  Тываның Кадык камгалал яамызының медээлери-биле алырга, 2020 чылда угарлыг газтан хоранналган 125 кижи, оларның 54 бичии уруглар эмнелгеге кээп турган. Одалга сезонунуң үезинде 38 кижи угарлыг газтан хоранналы берген.

  Январь 27-де 5 кижиниң, үжү чаш назылыг уругларны республиканың уруглар эмнелгезинге чедирип эккелгенин Россияның Онза байдалдар яамызының Тывада Кол эргелели дыңнадып турар. Оларның угарлыг газтан хораанналганын эмчилер илереткен. Ээлери печканың хоолайын үезинде аштаваан болган. Печканы одаптарга, хоолайы тунук болгаш, ыжы бажың иштинче кирип эгелээнин тодараткан.

  Угарлыг газтың ыжындан хоранналбас дизе, печканы шын ажыглаар. Угарлыг газтан хоранналыр таварылгаларның удаа-дараа болуп турары-биле холбаштыр, Кызылдың мэриязы чер бажыңнарда чурттап турар улустарга одалга сезонунуң үезинде печкаларын шын ажыглаары чугула дээрзин сагындырып турар:
  Одалга сезонунуң үезинде хоолайларының чыглы берген хөөзүн аштап арыглаар;
  Печканың чылыын тудар чылдыргыыжын шуут хагбайн, бичии ажык тургузар.

  Угарлыг газтан хоранналы берген болза, баштайгы дузаны чедирери:
  Угарлыг газтан хоранналы берген кижини дораан арыг агаарлыг черже үндүрер, организмниң улаштыр хоранналырын болдурбас. Ыш үнүп турар черни дуглаар. Бир эвес бар болза, кислородтуг азы тускай масканы ол кижиге кедирирер;
  Тынар органнарже агаар дүрген кирер болзун дээш, аарыг кижини быктынче кыдыгландыр чыттырыпкаш, хөйлеңин, курун, галстугун чежиптер. Даштыкы хевин уштур;
  Медел кирип кээр болзун дээш, бичии хөвеңге нашатырлыг спиртти дамдылаткаш, ооң думчуунуң аксынга 1 см ырак тудуп алыр. Аргажок чугула апарза, ол кижиниң хөрээн дүрбүптер, бир болза, ооргаландыр азы хөрээнге чыттыргаш, горчичникти чыпшырыптар. Чүрек кезээнге горчичник салып болбас!
  Хоранналы берген кижи медел кирип келген болза, аңаа изиг шай азы кофе ижиртир;
  Чүгле херек таварылгада, чүрээнге дорт эвес нугуушкун кылгаш, кылымал тыныышкын ажыглаар: 2 катап киир тынгаш, 30 катап базар;
  Когараан кижиге дыш херек, ол күжүн камнаар ужурлуг. Ону изиргендирип болбас, кыдыгландыр чыдып алырга, чоорган азы куртка-биле шуглап каар.

  Онза айыылдыг байдалдар болу бээрге, 112 дугаарже, Кызылдың ЕДДС телефонунуң: 2-31-42, 89133442112 дугаарларынче долгаар.
  Реклама