Почтачының дузазы-биле төлеп ап турар

  0
  14
  Почтачының дузазы-биле төлеп ап турар

  Тываның чурттакчылары квитанцияларын почтачының дузазы-биле төлеп турар апарган.

  Бистиң регионувустуң почтачылары бир чыл дургузунда чурттакчыларның 36 муң төлевирин бажыңындан хүлээп алган. 2019 чылга деңнээрге, 7 хуу көвүдээн.

  Мобильдиг почта-касса терминалдарының дузазы-биле улус коммуналдыг ачы-дуза хандырылгаларын, посылка болгаш үүрмек хаптар чедирилгезин, соталыг харылзаа, үндүрүглер, камгаладылга, ол ышкаш чээлилерин төлеп ап турар.

  Бажыңынга төлевир ачы-дузазы-биле колдуунда пенсионерлер болгаш ыраккы сумуларның чурттакчылары ажыглап турар. Тываның почтачылары ортумаа-биле айда чеди муң ажыг кижиниң квитанциязы-биле чогуур төлевирлерин чорудуп берип турар.

  Бо чылын регионнуң чурттакчылары 43 муң квитанцияларын почта салбырынче барбайн, почтачыларның дузазы-биле төлеп алганнар. Бо ачы-дуза чедирилгези Кызыл, Чадаана, Ак-Довурак хоорайларда нептерей берген, ону хөй улус ажыглап чаңчыга берген.

  Мобильдиг почта-касса терминалынга хүлээп алган төлевирлер чогуур организацияларга ол-ла үезинде дорт чеде бээр. Почтачы бо хандырылганы каш-ла минута иштинде кылып бээр. Ынчангаш республиканың чурттакчылары квитанцияларын почтачының дузазы-биле төлеп ап турар.

  Реклама