Полицейжилерге чаа автомашиналар

  0
  1

  Россияның Тыва Республика талазы-биле иштики херектер яамызының автомобиль парыгы чылдың-на чаа автомашиналар-биле чаарттынып турган. Бо чылын база чаа машиналар келген. Чаа техниканы эң дээре полицейжи чолаачыларга иштики херектер яамызының кезектериниң удуртукчулары бүзүрээн.

  Республиканың иштики херектер сайыды полицияның генерал-майору Юрий Поляков полицейжи чолаачыларга чаа машиналарның дүлгүүрлерин тутсуп тура, оперативтиг ажылдарның шупту хевирлерин шалыпкын чорударынга таарыштыр дериттинген чаа техниканы билдилиг ажыглап, хөй-ниитиниң айыыл чок чоруун камгалаарынга төлептиг үлүүн киирерин оларга күзээн.

  Полицияның участок төлээлеринге тускай дерилгелиг «УАЗ Патриот», «Шевроле Нива», «Лада Веста» машиналарны берген. Тываның орук-чирии берге кожууннарында ажылдап турар полицияның участок төлээлериниң ажылынга күчүлүг автомашиналар улуг дуза. Оларга автомашиналарны быжыглааны-биле чурттакчы чоннуң аразынга корум-чурумну сагыырының тайылбыр ажылын калбаа-биле чорудары, кем-херектерни шалыпкын истеп тывары улам экижиир деп участок төлээлери демдеглеп турар.

  Полицияның участок төлээлериниң болгаш назы четпээннер-биле ажыл чорудар инспекторларының албан черлериниң материал-техниктиг баазазын быжыглаар талазы-биле шыңгыы хемчеглерни ап чоруткан. Чүге дээрге бо албан черлери хөй-ниитиниң айыыл чок чоруун камгалаар талазы-биле ажылдың мурнуку одуруунда, оларның шалыпкын ажылдаарынга автомашиналар кончуг херек. Сөөлгү 3 чыл дургузунда 29 автотранспорт аймаан бо албан черлеринге быжыглаан, оларның аразында катер, моторлуг хеме болгаш моторлуг шанак бар.

  Республиканың иштики херектер органнарының албан-хүлээлгезин күүседиринге шылгараан ажылдакчыларга Ада-чурттуң камгалакчыларының хүнү-биле холбаштыр шаңналдарны тывыскан.

  Россияның Тыва Республика талазы-биле яамының Хүндүлел бижиин орук-хайгыыл албанының бирги взводунуң инспектору полицияның лейтенантызы Артаа Чингиске тывыскан. Экстремизмге удур төптүң оперативтиг ажылдакчызы полицияның капитаны Виктор Петренко өртектиг белек-биле шаңнаткан.

  Албан-хүлээлгезин эки күүседип ажылдаан полицейжилерге дараазында эрге аттарны тывыскан.

  Реклама