Полицейжиниң өг-бүлезиниң ачы-буяны

  0
  0

  Полицияның майору Елена Дадыяты 2018 чылда ачы-дуза акциязынга киржип, Кызылда өскүс болгаш ада-иезиниң азыралы чок арткан уруглар бажыңынга эң-не баштай баргаш, ол-ла хевээр ында турар уругларга ачы-дузаны бо-ла чедире бээр апарган.

  Чоорту ол ачы-дуза ооң өг-бүлезиниң чаагай чаңчылы болу берген. Елена биле Айдын Дадыятылар үш ажы-төлүн азырап өстүрүп, кижизидип чоруурлар. Ынчангаш бичии ажы-төлге материалдыг болгаш сагыш-сеткил дузазы кайы хире херек дээрзин дыка эки билирлер.

  Ажылының аайы-биле база ада-иези чок өскүс арткан азы оларга кагдырган уругларга бо чуртталгада кайы хире бергезин көрүп келгеннер. Елена Дадыяты республиканың Иштики херектер яамызының килдис даргазының оралакчы, а өг-бүлениң эр ээзи Айдың Дадыяты Суд приставтар албанының ажылдакчызы.

  Бо чылын ада-иези-биле кады оларның оглу, Кызыл хоорайның № 15 лицейниң үшкү классчызы Вячеслав киришкен. Вячеславтың футбол командазында эштери база ачы-буян акциязынга каттышканнар.
  Ачы-буян тарап бодараар. Албан-хүлээлгезин күүседип тургаш, амы-тынындан чарылган участок төлээзи Чаяан Сенди-оолдуң ийи уруглары болгаш авазы база Елена биле Айдың Дадыятыларның акциязынга киришкен.

  «Мээң эштерим өскүс ажы-төл бажыңынга дуза көргүзе бээрге, уругларым-биле кады оларга каттышкан мен. Уругларым ачазы бистиң аравыста чок болгаш, өскүс уругларга дузаның үнезин дыка эки билир мен” – деп Белекмаа Сенди-оол чугаалаан.

  Полицейжилерниң өг-бүлелери өскүс уруглар бажыңында чаштарга эмзирер кургаг сүт холумактарын, арыгланып аштанырынга херек чүүлдерни, бичии уругларның эъдиниң изиин хынаар термометрни, элээдилеринге амданныг аъш-чемни аппарып бергеннер.

  Өскүс уруглар бажыңының кол эмчизиниң хүлээлгезин күүседип ажылдап турар Сайзана Саган-оол, улуг эмчи сестразы Аржаана Амыртаа полицейжи өг-бүлелерге аас-кежикти, оларның дузазы боттарынга база ачы-буян болуп эглип кээрин, чоннуң амыр-дыжын камгалаар ачылыг ажылынга чедиишкиннерни өскүстер бажыңында ажы-төлдүң болгаш ажылдакчыларының мурнундан илереткеннер.

  Реклама