Полицейжиниң мергежили-биле танышкан

  0
  2

  Россияның студентилер хүнү-биле холбаштыр республиканың иштики херектер яамызының кезектериниң ажылдакчыларының ажылы-биле аныяктарны таныштырары чаңчыл апарган. Бо чүүл оолдар, уруглар иштики херектер ажылдакчызының тускай мергежилин шилип алырынга база идиглиг бооп турар.

  Тываның күрүне университединиң юридиктиг факультединиң студентилери, Кызылдың транспорт техникумунуң сургуулдары республиканың иштики херектер яамызының кезектеринге барып, полицейжилер-биле ужуражып, оларның мергежилдер аайы-биле хүн бүрүде ажылын сонуургап, таныжып алганнар.

  Россия Федерациязының Тыва Республика талазы-биле иштики херектер яамызының кинология албанының ажылдакчыларының ажылын студентилер дыка сонуургааннар. Кем-херек үүлгедикчилерин истеп тударынга, частыр чепсектерни дилеп тыварынга ыттарны канчаар өөредип, оларның-биле полицейжилерниң кады ажылдап турарының дугайында улуг инспектор-кинолог, полицияның капитаны Денис Васильев оларга чугаалап берген. Кинология албанының ажылдакчылары ыттар-биле канчаар ажылдаарын херек кырында көргүзүп, чажырып каан наркотиктиг бүдүмелдерни ыттары-биле дилеп тыпканнар.

  Республиканың иштики херектер яамызының эксперт-криминал төвүнге студентилер барганнар. Эксперт-криминал төвүнүң начальнигиниң оралакчызы, полицияның полковниги Мөңгүн-оол Хертек эксперттерниң ажылының дугайында аалчыларга тайылбырлап, оларның ажылдап турары тускай кабинеттерни көргүскен.
  Тускай дериг-херекселди болгаш бүдүмелдерни ажыглап, чем продуктуларының составында кандыг бүдүмелдер барын илередири студентилерге дыка солун болган.

  Боттарының хүн бүрүде ажылын чугаалап, көргүскен полицейжилер-биле чугаа үезинде оолдар, уругларның чамдыызы иштики херектер ажылдакчыларының тускай мергежилдерин шилип ап болурунуң дугайында бодалын илереткеннер.

  Иштики херектер органнарының ажылдакчыларының мергежилдери-биле таныжылганы Россияның Тыва Республика талазы-биле ИХЯ-ның чанында Хөй-ниити чөвүлелиниң кежигүнү, “Чаңгыс демниг Россияның аныяк гавардиязының” регион штавының удуртукчузу Самира Аспан-оол организастаан.

   

   

  Реклама