Президентиге катап соңгудуп болур

  0
  8
  Россия Федерациязының Конституциязынга өскерилгелерни киирер дугайында 2020 чылда эрткен бүгү-российжи улусчу бадылаашкыннарның түңнелдеринге дүүштүр соңгулдаларны болгаш референдумнарны эрттирерин быжыгландыр чурумчудар хоойлуну Күрүне Думазының депутаттары март 24-те үшкү түңнел номчулгага хүлээп алганнар.

  Ол хоойлу төлевилелин российжи күрүнениң кол хоойлужудулга органынга Күрүне Думазының күрүне тургузуунуң болгаш хоойлужудулга талазы-биле комитединиң даргазы Павел Крашенинников, КүрДуманың контроль болгаш регламент талазы-биле комитединиң даргазы Ольга Савастьянова биле сенатор Андрей Клишас кииргеннер.

  Чурттуң Үндезин хоойлузунуң чаа чүүлүнде быжыглааны болза: Россия Федерациязының Президентизи албан-дужаалды чаңгыс ол-ла кижи ээлеп болурунуң хуусааларын кызыгаарлаарын күрүнениң амгы үеде баштыңынга хамаарыштыр ол албан-дужаалды ооң ээлеп турган хуусаазынга хамаарылга чокка хүлээп көөр.

  Ынчангаштың Россия Федерациязының амгы Президентизи президент албан-дужаал соңгулдаларынга база катап ийи удаа киржип болур.
  Ооң аңгыда, российжи күрүнениң баштыңының дээди албан-дужаалынга кордакчыларга негелделерге немелде чүүлдерни киирген: Россияга 25 чылдан эвээш эвес үеде доктаамал чурттаан, даштыкы күрүнениң хамаатызы чорбаан азы аңаа чурттаар эрге-байдалдыг турбаан, 35 хардан аныяк эвес назынныг Россия Федерациязының хамаатызы президент соңгулдаларынга киржип болур.

  Россия Федерациязының хүрээлелинге кирген күрүнениң азы бир кезиин Россияга хүлээп алган күрүнениң хамаатызы чораан кордакчыларга даштыкы күрүнениң хамаатызы чораан деп негелде хамаарышпас.
  Реклама