Президентиниң даалгалары үе-шаг ужур-уткалыг

  0
  8
  Россияның Президентизи Владимир Путин уругларны камгалаарының талазы-биле даалгаларны берген. Даалгалар назы четпээннерниң, берге байдалдарга таварышкан ажы-төлдүг өг-бүлелерниң, а ол ышкаш харагалзал органнарының бүрүн эргелериниң камгалалы-биле холбашкан.

  РФ-тиң Президентизиниң чанында уругларның эргелериниң талазы-биле бүрүн эргелиг төлээ Анна Кузнецова: «Президентиниң даалгалары үе-шаг ужур-уткалыг. Хүлээп алдынган шиитпирлерден бис чүгле өг-бүлениң, бистиң уругларывыстың, өг-бүле үнелелдериниң камгалалының канчаар-даа аажок улуг курлавырын эвес, а ук камгалалдың чепсээниң төрүттүнүп олурарын көрүп турар бис».

  Июльга чедир РФ-тиң Чазаа өг-бүле болгаш уругларның, ажаалда-тежээлде болгаш харагалзалдың адырынга күрүне политиказын ажылдап кылыр болгаш боттандырар эрге-чагырганың федералдыг органын тодарадыр. Чаа тургустунар албан чериниң харыылаар айтырыгларынче ажы-төлдүг өг-бүлелерге, амыдыралдың берге байдалдарынга таварышкан уругларга, өскүс болгаш ада-иезиниң азыралы чок арткан уругларга социал деткимчениң, өг-бүлеге чедимче чок чорукту профилактикалаарының хемчеглерин ажылдап кылыры кирип турар.

  Өскүс уруглар дээди өөредилге черлеринге халас өөренир хуусаа чок чиигелдени алган. Июльга чедир сайыттар кабинеди амыдыралдың берге байдалдарынга таварышкан ажы-төлдүг өг-бүлелерниң күрүнеден деткимчезин калбартып турар эдилгелер талазы-биле санал-оналын киирер.

  Өскүс уругларга болгаш ада-иезиниң азыралы чок арткан уругларга социал деткимчени тыпсырының талазы-биле эдилгелерни киирер; уругларга хоранныг эзиртир шынары-биле айыылды тургузуп турар барааннарның садып-сайгарылгазын өйлеп-таарыштырарының талазы-биле саналдарны белеткээр; ажаалда-тежээлде болгаш харагалзал органнарының бүрүн эргелерин тодардып турар эдилгелерни киирип, оларның харыылаар айтырыгларынга хамаарышпас хүлээлгелерни оон ужулган, ол ышкаш харагалзал органнарының ажылдакчыларын белеткээр база оларның билиин бедидер хемчеглер бөлүүн ажылдап кылыр.

  Сентябрьга чедир социал өскүс чорукту болдурбазының талазы-биле «орук картазын» белеткээр.
  Реклама