Профессионал мергежилдииниң мөөрейлери

  0
  5

  Амгы үениң школаларынга өөредилгеге чедиишкиннерниң кол дөзү – башкы бодунуң билиглерин доктаамал ханыладып, мергежилин үргүлчү бедидип, угаан-медерелин тунуктурбайн, башкылаашкынның чаа аргаларын дилеп тып, бодунуң башкылап чоруур эртеминге өөреникчилерниң сонуургалын улам-на хаара тудуп, оларның билиглерин дам-на сайзырадып, чогаадыкчы ёзу-биле ажылдаары.

  Дүүн, апрель 5-те, Тываның башкыларының профессионал мергежилдииниң 2021 чылда мөөрейлери ажыттынган. Мөөрейлерге ниитизи-биле республиканың школа назыны четпээн уругларның болгаш ниити билиг өөредилге албан черлеринден 251 башкылар болгаш удуртукчулар киржип келген.

  Республиканың башкыларының профессионал мергежилдииниң мөөрейи шөл бүрүзүнге байырланчыг байдалдыг, ыры-шоорлуг, каткы-хөглүг эрткен.

  ТР-ниң өөредилге болгаш эртем яамызының төлээлери Н.А. Масленникова, О.Ю Ооржак, А.А. Шожул-оол, В.В. Доңгак, С.В. Моңгуш, И.В Сарагашева олар башкыларга байыр чедирип, мөөрейлерге чедиишкинниг киржирин күзээннер.

  Коронавирус аарыгның халдавырлыг байдалының уржуундан мөөрейлерни Кызыл хоорайның аңгы-аңгы уруглар садтарында, школаларда болгаш ортумак өөредилге албан черлеринде эрттирип турар. Ол дээрге Н.Н. Макаренко аттыг №15 лицей, №5 гимназия, Золотой ключик аттыг №1 уруглар сады, №2 школа, №16 лицей, №1 школа, Тываның тудуг техникуму, Тываның политехниктиг техникуму болгаш Тываның өөредилге хөгжүлдезиниң болгаш мергежил бедидериниң институду.

  Регион мөөрейлериниң киржикчилери башкылар боттарының билиг-мергежилдиин болгаш чогаадыкчы чоруктуун кичээлдерге, мастер-класстарга, класс шактарынга 5 хүн дургузунда көргүзүп бадыткаар.

  Өөредилге албан черлериниң удуртукчулары амгы үениң өөредилге организацияларының төлевилелдерин камгалап, мөөрейге киржирлер.

  Реклама