Профугланыышкын кичээлдерин эрттирген

  0
  8

  Тыва Республиканың Күш-ажыл болгаш социал политика яамызының медээзи-биле алырга, ук албан чери “Өөредилге” национал төлевилелиниң база Тываның социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң амы-хууда программазының ажыл-хемчеглериниң иштинге Кызылдың №1 школазының доозукчу класстарынга профугланыышкын кичээлдерин эрттирген.

  – Бодунуң профессионал угланыышкынын сагыштыы-биле шилип алырынга уругларны өөредири эргежок чугула. Он туржук бисте, Тывада, «Голевтиң даг рудазы компаниязы» болгаш «Лунсин» КХН дээн чижектиг улуг бүдүрүлгелер бар-дыр, чоокку үеде бистиң оолдар, кыстарывыс аңаа ажылга тургустунуп болурлар – деп, чурттакчы чонну ажылга хаара тудар килдистиң удуртукчузу Александр Монгуш санап турар.

  Школачыларның эң сонуургаары мергежилдерниң аразында – эмчиниң, шериг албанныгның, полицейжиниң болгаш программистиң мергежилдери бар. Ынчалзажок, өөреникчилерниң хөй нуруузунуң мергежилдер дугайында билиишкини хөлчок кыдыра болуп турары илереттинген.

  Тываның Күш-ажыл яамызының илереткени эң хереглелдиг болгаш кедилиг мергежилдерниң даңзызындан алырга, сан-медээлер баазазының администратору, чурулга дизайнери, химиктиг шинчилелдер лаборантызы, мехатроник, информация технологияларының адырынга тестээшкин чорудар специалист, биотехниктиг болгаш медицина дериг-херекселдериниң талазы-биле техник болгаш өске-даа мергежилдер.

  Келир үеде олар ажылга чедиишкинниг тургустунуп алзын дээш, Ак-Сугнуң база Кызыл-Даштыгның даг-болбаазырадылга комбинаттары ышкаш тус черниң улуг объектилеринге хереглеттинип турар инженер-техниктиг ажылдакчыларның дугайында таныштырган.

  ТР-ниң Күш-ажыл болгаш социал политика база Өөредилге болгаш эртем яамылары тускай мергежилдиглерни киириштирип тургаш, өөредилге черлеринге мындыг чергелиг профугланыышкын кичээлдерин доктаамал үндезинге эрттирер болуп дугурушкан. Шын азы шын эвес шилилгени кылганын школачы кижи бодунуң ажыл-херээнге ёзулуг профессионал болган кижи-биле аралажып, ооң хайгааралы-биле шенелдени тургаш билип ап болур. Аңаа салдар чедирип турар ийи барымдаа бар. Баштайгызы – интернетче киргени. Дараазындаазы – ёзулуг профессионал билиглерниң эдилекчизи-биле харылзааның дуржулгазы. Мында кол чүүл хөлчок бөдүүн – журналистика дугайында хөйнү билип алыксазыңза, журналист-биле чугаалаш, медицина дугайында билип алыксазыңза, эмчи-биле харылзаш.

  – Бир эвес өөреникчи школага ёзулуг инженерни көрбээн болза, ол математика болгаш бойдус эртемнерин шиңгээдип шыдавас – деп, күш-ажыл болгаш социал политика сайыды Сайдаш Монгуш санап турар.

  Реклама