Программаның негелдезин бөдүүнчүдер

    0
    3
    Программаның негелдезин бөдүүнчүдер

    2020-2024 чылдарда республиканың социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң бот-тускайлаң программазының күүселдези-биле «Агроүлетпүрнүң материал-техниктиг баазазын экижидери» деп хемчеглерни Тыва Республиканың Чазаа 2021 чылдың ноябрь 10-да бадылаан. Бо хүннерге чедир Кызыл, Улуг-Хем, Мөңгүн-Тайга  болгаш Барыын-Хемчик дээш ниитизи-биле 7 хире  кожууннар ук программага киржир күзелин илереткен. Ынчалза-даа республиканың ажыл-агыйларының киирген чагыглары чогуур негелделерге дүүшпес болганы-биле Көдээ ажыл-агый яамызы билдириишкиннер хүлээп алыр ажылды түр када соксаткан. Чүге дизе дужаап турар документилер шын эвес долдуртунуп турары илерээн. Чижээ, чамдык кожууннар чер участогунуң кызыгаарын чедир айытпаан, ооң дугайында долу, шын медээлерни бербейн турар. Ынчангаш программаның негелделерин бөдүүнчүткеш, «Агроүлетпүрнүң материал-техниктиг баазазын экижидери» деп хемчеглерни катап чарлаарын Тыва Республиканың Көдээ ажыл-агый яамызы дыңнадып турар.

    Реклама