Программаже өскерлиишкиннерни киирген

  0
  4

  Сөөлгү үеде “Социал керээ” программага киржиксээн кижилерниң саны өскенин Тываның Баштыңы Шолбан Кара-Оол социал четкилерде бодунуң арынынга бижээн.

  – Бо чылын деткимчениң хемчээли 38,5 хуу чедир өзүп, 410,4 сая рубль болган. Үш муң ажыг өг-бүлелер социал керээлерни чарып болур апаар.
  Көңгүс чоокта чаа РФ-тиң Чазаа программаже өскерлиишкиннерни киирген. Ам социал керээниң акша-хөреңгизин хууда дузалал ажыл-агыйын хөгжүдеринге чарып болур апарган. Керээ чарган өг-бүлелер бодунуң хууда дузалал ажыл-агыйын хөгжүдеринге 100 муң рубльди углап болурлар. Бистиң Күш-ажыл болгаш социал политика яамызынга канчуг кыска хуусаада болур чогуур хоойлу-дүрүм актызын бадылааш, чаа өскерлиишкиннерге дүүштүр документилерниң хүлээп алыышкынын хандырарын даастым.

  ТР-ниң Дээди Хуралының аграр политика, өнчү-хөреңги хамаарылгалары болгаш экология талазы-биле комитеттиң даргазы Байбек Монгуш “Социал керээ” программаның акшаландырыышкынын 410,4 сая рубль чедир өстүргенин база хууда дузалал ажыл-агыйын хөгжүдеринге керээни чарып болурунуң дугайында дыңнаткан.

  – Бөгүн Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол өөрүнчүг медээни дыңнатты. Удавас республиканың чурттакчылары боттуң хууда дузалал ажыл-агыйын хөгжүдеринге социал керээни чарар арга-шинектиг апаар.

  Программаже киирген өскерилгелер керээ ёзугаар алган акша-төгериин үрезиннер, мал-маган, куш болгаш ындыг чергелиг өске-даа чүүлдер садып алырынга ажыглап болур апаар. Хамаатылар алган акша-хөреңгини керээде айытканы сорулгаларга чүгле чарыгдаар эргелиг, өскээр чугаалаарга, ону өг-бүлениң чаагай чоруунуң деңнелин бедидеринче угланган тодаргай сорулгаларга ажыглап болур.

  Социал керээлерни чарар дуржулганы ажыглап, күрүнениң социал деткимчезин көргүзери бодунуң үре-түңнелдиин, хереглелдиин көргүскени чугаажок. А ам ону бистиң регионда чаңчылчаан ажыл-чорудулгаже – хууда дузалал ажыл-агыйын хөгжүдеринче угландырган, ол социал үре-түңнелдиг болур дээрзинге ханы бүзүрелдиг мен – деп, Байбек Монгуш медеглээн.

  Реклама