Путинниң байыр чедириишкини

  0
  2

  Россияның Президентизи Владимир Путинниң амы-хууда байыр чедириишкинин Тываның, эң ылаңгыя Бии-Хем кожууннуң, улус өөредилгезинге улуг үлүг-хуузун киирген Туран хоорайның үндезин чурттакчызы, хоочун башкы Зинаида Константиновна Кашкаровага ооң 95 хар юбилейи-биле холбаштыр республиканың Күш-ажыл болгаш социал политика яамызының, Бии-Хем кожууннуң чагыргазының төлээлери дамчыдып, белектерни тутсуп, кадыкшылды болгаш узун назынны күзээннер.

  Зинаида Константиновна 1926 чылдың январь айның 24-түң хүнүнде Тыва Арат Республиканың Туран хоорайга төрүттүнген. Ооң ада-иези Константин Митрофанович биле Фекла Матвеевна Кашкаровтар “Кызыл тараачын” колхозтуң баштайгы кежигүннери болгаш үндезилекчи өг-бүлелерниң бирээзи.

  Зинаида Константиновна бодунуң күш-ажылчы базымнарын школачы үезинде-ле, 1939 чылда, “Кызыл тараачын” колхозтуң Хүт бараан фермазынга дузалакчы саанчылап эгелээн. Бичиизинден-не күш-ажылга чаңчыккан болгаш, Ада-чурттуң Улуг дайынының чылдарында мал чеминиң белеткелинге, дүжүт ажаалдазынга, хой кыргылдазынга ажылдап, авазы болгаш ооң эштери-биле кады дуктен уктарны аргып, хол хаптарын болгаш чылыг хөректээштерни даарап, фронтуже чорудуп турган.

  Зинаида Константиновның ачазы, акылары Анатолий биле Михаил, 1942 чылдың февраль айда Кызыл Армияже келдирткеш, Ада-чурттуң Улуг дайынының фронтуларынга немец фашистер-биле тулчуп тургаш, эрес-маадырлыы-биле амы-тынындан чарылганнар. Авазы Фекла Матвеевна өскүс 5 ажы-төлү-биле артып каан.

  Авазы уруг-дарыын эртем-билиглиг кижилер болурун күзеп чораан болгаш, уруу Зина Туранның 7 чыл школазын 1945 чылда доозуптарга, Кызылга бажың хөлезилеп алгаш, көжүп келгеш, уруун №1 школага өөредип киирген.

  Зинаида Константиновна ортумак школаны дооскаш, Иркутскиниң педагогика институдунуң физика-математика факультединче өөренип киргеш, 1950 чылда дооскан. Өскен-төрээн хоорайы Туранче чанып келгеш, № 1 школага 1958 чылга чедир физика, математика болгаш астрономия башкылап, өөредилге эргелекчилеп ажылдаан.

  Амыдырал-чуртталгазының аайы-биле 1958-1971 чылдарда Ангарск хоорайның ортумак болгаш дээди өөредилге черлеринге башкылап ажылдап турган. 1971 чылда катап чанып келгеш, 1984 чылга чедир Туранның № 2 болгаш кежээки школаларынга физика, математика башкылап, хүндүлүг дыштанылгаже үнген соонда кижизидикчи башкылап ажылдап чораан.

  Туран хоорайның амгы чурттакчыларының хөй кезии Зинаида Константиновнаны “Башкым” деп хүндүлеп адаар. Башкызының 95 чыл юбилейи-биле олар байыр чедирип, мөгейип кээп турарлар.

  Реклама