Рейдилер уламчылаар

  0
  5
  Арага кылыгларын хоойлу-дүрүмге чөрүштүр садып-сайгарар хажыдыышкыннарны илередир база кезе шавар сорулга-биле мэрияның хажыдыышкыннар профилактиказының талазы-биле эргелели полицияның участок төлээлери болгаш республиканың девискээринге чамдык ажыл-чорудулгага чөпшээрел бээр болгаш хайгаараар албан-биле кады Кызыл хоорайның солагай эрикте дачалар ниитилелинде садыг черлеринге хыналдаларны сөөлгү неделяда чоруткан.

  Неделя дургузунда 31 садыг черин хынаан, арага кылыгларын садарының беш хажыдыышкынын илереткен. Түңнелинде полицияның участок төлээлери арага кылыгларын хоойлу-дүрүмге чөрүштүр садып турган садыгжыларга хамаарыштыр дөрт протоколду тургускан.

  Тываның девискээринге чамдык ажыл-чорудулгага чөпшээрел бээр болгаш хайгаараар албан РФ-тиң Корум-чурум хажыдыышкыннарының дугайында хоойлузунуң 14.16 чүүлүнүң 3-кү кезээ-биле бир административтиг херекти оттурган, мэрияның хажыдыыышкыннар профилактикалаар талазы-биле эргелели-биле кады чурум хажыдыкчылары садыглардан 140 литр ниити хемчээлидиг 108 шил пивону хавырган. Мындыг чергелиг рейдилер солагай эрикте дачалар ниитилелинге келир неделяда база уламчылаар.
  Реклама