Республикага улуг ужур-дузалыг болуушкун

  0
  3
  ТР-ниң Дээди Хуралының депутады Ульяна Моңгуш Тыва сөөлгү он ажыг чылдар дургузунда хөгжүп турарын соцчеткилерде бижээн.

  – Эрткен чүс чылдың 90 чылдарынга бодаарга, өскерилгелер каракка көскү. Чаартылгалар бисти өөртүп турары чугаажок. Озалааш болгаш, экономиктиг хөгжүлде талазы-биле элээн чыдып каап турган республиканы кыска үеде бут кырынга тургузары ындыг амыр эвес. Ынчангаш федералыг Чазактан деткимче дыка херек болуп турар.

  Өөрүнчүг чүүл – ындыг дузаны федералдыг эрге-чагырга органнарының көргүзүп турары. Ону чедип алырда, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол баштаан команда доктаамал шудургу ажылдап, элээн улуг, көскү өскелиргелерни кылган болгаш кылып турар-даа.

  Россияның Чазааның Даргазы Тывага сөөлгү 40-50 чылдар иштинде келбейн турган. Бо дээрге төөгүлүг, республикага улуг ужур-дузалыг болуушкун-дур. Михаил Владимирович дарга келгеш, тодаргай социал объектилерге дузаны чедирер болду. Тываның Баштыңы Шолбан Валерьевич баштан удуртукчулар чугула дуза хереглеп турар объектилерге чедиргени кончуг шын-дыр. А Тываның социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң бот-тускайлаң программазында көрдүнген өске объектилер чоокку чылдарда черле туттунуп, ажыглалга киреринге бүзүрелим улуг.
  Реклама