Республиканың ус-шеверлериниң делгелгезин эрттирер

  0
  4

  Тываның Экономика, Күш-ажыл яамыларының, Сайгарлыкчы чорукту деткиир фондунуң, Тыва үндезин культура төвүнүң удуртукчулары болгаш төлээлери ус-шеверлерниң ажылын сайзырадыр, оларга күрүнеден кандыг деткимче көрдүнгениниң дугайында айтырыгны “төгерик ширээге” сайгарып чугаалашкан.

  Ооң кол сорулгазы – Тываның онзагай төөгүзүн, культуразын көргүскен тускай суй-белектерни кылып үндүрер талазы-биле кандыг ажылдарны чорудуп болуру, ус-шеверлерге күрүнеден деткимче хемчеглери-биле таныштырары.

  Тываның Сайгарлыкчы чорукту деткиир фондузунуң удуртукчузу ус-шеверлерге этноковоркинг дугайында таныштырган. Коворкинг дээрге чогаадыкчы ажылдыг кижилерниң ажыл-чорудулгазын организастаары, ажылдаарынга таарымчадыг байдалды тургузары. Аңаа ус-шеверлер боттарының ажылдарының төлевилелдерин таныштыргаш, мѳѳрейни эртип шыдаптар болза, ажылдаарынга херек дериг-херекселдерни, материалды садар акшаны тускайлап берип, делгелге, мастер-класстарга киржир дузаны чедирип болур.

  Амгы үеде 50 ус-шевер Тыва үндезин культура төвүнде бо программа-биле тыва национал хеп даараар ажылын боттандырып, өске хоорайларже садып чорудуп турар.

  Тыва Арат Республиканың 100 чыл оюнга тураскаадып, Кызыл хоорайның Арбатка бүгү республиканың ус-шеверлериниң делгелгезин бо чылын эрттирер деп шиитпирни “төгерик ширээге” хүлээп алган.
  Делгелгени моон соңгаар чыл санында эрттирериниң аргаларын база чугаалажып көргеннер.

  Тыва национал суй-белектерни кылып турар ус-шеверлерге хүндүлел бижиктерни болгаш белектерни “төгерик ширээ” үезинде тывыскан.

  Реклама