Росдаңзыда хөй-ниити чөвүлели,

  0
  2
  Росдаңзыда хөй-ниити чөвүлели,

  Тываның Хөй-ниити палатазының деткиишкини-биле Тыва Республика талазы-биле Росдаңзы эргелелиниң чанынга хөй-ниити чөвүлели тургустунган.

  Республикада шимчевес өнчү болгаш чер участоктарының ажыглалының айтырыглары тус девискээрниң чурттакчы чонунуң амыдырал-чуртталгазында чугула апарган, ында нарын чүүлдер тыптып келгенде, Күрүне бүрүткелиниң, кадастар болгаш картографияның федералдыг албанының Тыва Республика талазы-биле эргелелиниң чанынга хөй-ниити чөвүлелин тургузары эргежок чугула апарганын Тываның хөй-ниити палатазының кежигүннери демдеглеп турар. Ону Кызыл хоорайда болгаш өске-даа муниципалдыг тургузугларның девискээринде черни хамаатылар чөпшээрел чок ээлеп, бажың-балгат тудуп алыры, чер участоктарын болгаш хамаатыларның шимчевес өнчүзүн садып-сайгарарында мөлчүкчү таварылгаларның бары бадыткаан.

  Күрүне бүрүткелиниң, кадастар болгаш картографияның федералдыг албанының Тыва Республика талазы-биле эргелелиниң чанынга хөй-ниити чөвүлелин тургусканы өнчү-хөреңги болгаш чер айтырыгларының талазы-биле хоойлу-дүрүм тайылбырын чурттакчы чон ортузунга чорударынга ужур-дузалыг болур ужурлуг. Ылаңгыя чер участоктарын мөлчүкчү кижилерден хамаатыларның садып алганы чурттакчы чон чер дугайында хоойлу-дүрүмнү хандыр билбезинден болгулаан.

  Республиканың Росдаңзы эргелелиниң чанында тургустунган хөй-ниити чөвүлелиниң даргазынга Баян-Доржу Сат, оралакчызынга Роман Поманисочкин олар соңгутканнар.

  Чаа тургустунган организацияның кежигүннери шимчевес өнчү болгаш чер айтырыгларының талазы-биле амгы үеде республикада байдалды сайгарып чугаалажып, 2021 чылда кылып чорудар ажылдарның планының төлевилелин хүлээп алганнар.

  Хөй-ниити чөвүлелдери – чурттакчы чон биле эрге-чагырганың аразында кады ажылдажылганың бир хевири. Олар хоойлу-дүрүмде быжыглаан юридиктиг эргелерлиг болгаш хүлээлгелерлиг. Тыва Республика талазы-биле Росдаңзы эргелелиниң чанынга тургустунган хөй-ниити чөвүлели республикада шимчевес өнчү болгаш чер айтырыгларын чогумчалыг шиитпирлеринге салдарлыг болур.

  Реклама