Россия – демниг, найыралдыг хөй янзы чоннарның улуг өг-бүлези

  0
  2
  Россия – демниг, найыралдыг хөй янзы чоннарның улуг өг-бүлези

  ТР-ниң Дээди Хуралының депутады Олег Сарыглар Россияның Президентизи Владимир Путинниң, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң туружун деткип турарын дыңнаткан.

  – Тываның Баштыңы Кара-оол интернационалчы кижи. Ону ажыл-херектери-биле хүн бүрүде бадыткап чоруур. Ажылдаар командазында безин хөй чоннарның төлээлери бар. Баштыңывыс багай националист хөөннерге хамаарыштыр кончуг чугула бодалын дүүн социал четкиге илеретти.

  Тывалар орус чон-биле Алдын-Хааннар үезинде-ле чоокшулажып эгелээн. 1914 чылда ооң камгалал, хайгааралынче кирдивис. 1944 чылдан бээр российжи чоннарның чаңгыс өг-бүлезинде чурттап чор бис. Оларның-биле кожа-хелбээ, эп-найыралдыг бис. Культурлуг хөгжүлдевис каракка көскү.

  Чамдык политиктерниң нациялар аразынче «сөөк октаар» дээн сорулгаларынга удур мен. Россия – демниг, найыралдыг хөй янзы чоннарның улуг өг-бүлези. Бо айтырыг талазы-биле Россияның Президентизи В.В. Путинниң, Тываның Баштыңы Ш.В. Кара-оолдуң мындыг көрүжүн, туружун деткип тур мен.

  Реклама