Россияның Чазааның Даргазы: ”Аазаашкын бердинген деп бодап алыңар”

  0
  2
  Республиканың бир дугаар эмнелгезиниң хан-дамыр төвүнүң удуртукчузу Херелмаа Монгуш Михаил Мишустинге салбырның дугайында тодаргайлап чугаалап берген.

  Үжен орунга көрдүнген терапия салбырынга чартыктаан, куйгазында бертинген болгаш COVID-19 соондагы кижилерни экирти эмнээр. «Ам безин белеткел ажылдары кидин-түлүк эгелей берген, ортумак болгаш биче эмчи ажылдакчыларын, агартылга эмчилерин өөреткен” деп, эмчи тайылбырлаан. Медицина эртемнериниң доктору Херелмаа Монгуштуң чугаазы-биле алырга, хамык ужур дерилге айтырыында үзүп чыдар. «Дериг-херекселдер чок. Мында чугаа 73 сая рубльге 167 дериг-херекселдиң дугайында чоруп турар” деп, ол тодараткан. «Агартылганың болур чогуур эмнелге херекселдери чокта, үре-түңнелдиг болгаш долу агартылганың дугайында чугаа турбас» – деп, Херелмаа Монгуш ылавылаан.

  Мооң мурнунда чылдарда бо сорулгаларга акша-төгерик көрдүген турган бе деп, Мишустин РФ-тиң кадык камгалал сайыды Михаил Мурашкодан айтырган. «Бо дээрге, көңгүс чаа айтырыг-дыр, ону деткииринге белен бис” деп, Мурашко харыылаан. Бодунуң талазындан дузаны кадарын Мишустин илереткен. «Албан дузалажыр бис, чүге дизе хамык чүүлдерни кайы хире ынакшылдыг кылганыңарны көрдүвүс, ажылдап турар кижилерниң безин карактары хып турар болду”. Эмнелгениң удуртулгазы коронавирус хамчыының уржуктарын ажып эртер дээш багай эвес ажылдаанын Россияның Чазааның Даргазы демдеглээн. «Кижилерге агартылга албан херек болбайн аан, ынчангаш бо сорулгага акшаны тыптар бис. Аазаашкын бердинген деп бодап алыңар” деп, ол бүзүреткен.

  Ол ышкаш хан-дамыр төвүнүң удуртукчузу эмнелге албан черинге ангиограф деп дамыр хынаар чаа деригни садып алырынга дуза кадарын дилээн. Хөлчок эргижирээн ындыг херексел чүгле регионалдыг хан-дамыр төвүнде барын эмчи тодараткан. Өртээ каш болурул деп, Михаил Мишустин айтырарга, аппараттың үнези 130 сая хире рубль болур деп, кадык камгалал сайыды харыылаан. «Бир-тээ силерниң эмнелгеңерге чедип келген болганывыста, кижилерге херектиг дериг-херекселдер шуптузу шынарлыг, чаа болур ужурлуг. Аңаа база акша-төгерик тыпты бээр. Ындыг ийик бе, Антон Германович, акшаны тыптар ыйнаан бис?» – деп, Чазак Даргазы РФ-тиң саң-хөө сайыды Антон Силуановтан айтырган.

  «Аксы-сөзүвүс берип тур бис. Кол чүүл – соругдааныңар бүдүп, кижилерге таарымчалыг болзун. Эмнедикчилерниң саны бо коронавирус хамчыында дег хөй болбазын» – деп, сайыттар кабинединиң удуртукчузу немээн. Салбырның улуг эмчизи дуза чедиргени дээш Мишустинге өөрүп четтиргенин чугаалаарга: «Ол чүү дээриңер ол! Белек-селек үлээн Соок-Ирейге дөмей-дир мен бе?» – деп, баштактанган.

  Республикада халдавырлыг аарыглар эмнелгезиниң чаа оран-савазын ажыглалга кииргени, ам безин ында “кызыл девискээрниң” ажылдап турары республика эмнелгезинге эмчи ачы-дузазын калбартыр, бүгү хамаатыларга дузаны көргүзер арганы бээр деп, Михаил Мишустин айыткан. Хамчыктың кедерээни-биле холбаштыр, эрткен чылдың майдан тура республика эмнелгезиниң терапия корпузун түр үениң халдавырлыг аарыглар госпиталы кылдыр эде дерээн турган, ынчалза-даа бо чылдың февральда ол ажылдың эргиде чурумунче эглип келген.

  Амы үеде чаа терапия корпузунда дараазында дузалал салбырлары ажылдап турар: рентген, ооң иштинде МРТ, эндоскопия, физиотерапия, аарыг тодарадыр база клиника-шинчилел лабораториязы. Мында кардиолог, аритмолог, невролог, эндокринолог, ревматолог, пульмонолог, гастроэнтеролог, дамыр хируругу, уролог, проктолог, ортопед эмчилер улусту хүлээп ап турар.

  «ТАСС» информация агентилелиниң медээзи-биле.
  Реклама