“Сүнезиннер” – уруглар садтарында

  0
  0

  Күрүнениң акша-хөреңгизин оорлап самчыгдаар кем-херек үүлгедиглери республиканың уруглар садтарында база нептерээн деп санап болур таварылгаларны иштики херектер болгаш прокуратура органнары чаңгыс удаа эвес илереткеннер.

  Өвүр кожууннуң уруглар садтарының бирээзиниң эргелекчизи 2018 чылдың январь айдан 2019 чылдың августка чедир удуртуп турганы албан черинден барык чартык миллион рубльди оорлап самчыгдаанын прокуратура органнары тодараткан.

  Бичии уруглар садынга 3 ажылдакчыны хүлээп алган дугайында дужаалды эргелекчи үндүрген, а ол кижилер херек кырында бичии уруглар черинге ажыдавайн турганнар. Шак ынчаар уруглар садынга “сүнезиннер” тыптып келген. Оларның шалың акшазын эргелекчи боду ап турган. 2018 чылдың январь – 2019 чылдың август үеде ниитизи-биле 490 муң рубль шалыңын эргелекчи бодунга шиңгээдип алган.

  Амгы үеде ажылындан халаткан уруглар садының эргелекчизинге хамаарыштыр кеземче херээн Өвүр кожууннуң прокурору судче дамчыткан. Ол кеземче херээ-биле холбаштыр бичии уруглар албан черинге чедирген когаралды буруудаттырып турар херээжен кижи эгидер дугайында негелде билдириишкинни кожууннуң прокурору судче киирген.

  Ажылга кижилерни хүлээп алганы-биле холбашкан оор самчыгдал кем-херек үүлгедиглери бичии уруглар садтарының эргелекчилериниң аразында система апар чыдар деп база болур.

  Чадаана хоорайның уруглар садтарының бирээзиниң эргелекчизи ол-ла 2018 чылдың июль-август айларда өөредилге албан чериниң ажылдакчызындан, ону хөй шалыңныг ажылче шилчиткени дээш, 24 муң рубльди, ол ышкаш бир хамаатыдан, ону ажылга хүлээп алганы дээш, 5000 рубль өртектиг дириг хойну алган.

  Оорлап самчыгдаарының бо кем-херек үүлгедиишкинин Чөөн-Хемчик кожууннуң иштики херектер килдизиниң экономиктиг кем-херек үүлгедиглери-биле демисел салбырының ажылдакчылар илереткен.

  Реклама