Сүт-Хөл кожуунда көдээ ажыл-агый бүдүрүлгелери

  0
  3
  «Чаңгыс суур – чаңгыс бүдүрүлге» губернатор төлевилелин боттандырган түңнелинде, чүгле Сүт-Хөл кожуунда эвес, а бүгү республикада сайгарлыкчыларның саны көвүдей берген дээрзин ук кожууннуң чагыргазы дыңнадып турар.

  Сүт-хөл кожуунда көдээ ажыл-агый продукциязын улуг эвес хемчээли-биле бүдүрүп турар «Саян» көдээ ажыл-агый бүдүрүлгезиниң кооперативиниң тургузукчулары ажыл-чорудулгазын делгемчидип, пеноблоктар бүдүрүлгезин ажыдары-биле күрүнениң деткимчезин алган. Олар пеноблоктар бүдүрбүшаан, тудуг ажылдарын кылып, чүъктер сөөртүп, хөмүр-даш чедирип садып турар.

  Ажылдап келген үелериниң дургузунда «Саян» ажыл-агый бүдүрүлгези үндүрүп турар продукциязының хемчээлдерин болгаш садыг-сайгарылгазын элээн өстүрүп алган.

  Сүт-Хөл кожуунда «Чаңгыс суур-чаңгыс бүдүрүлге» төлевилелдиң база бир киржикчизи – «Амык» көдээ ажыл-агый бүдүрүлгезиниң кооперативи. Ол барыын кожууннарның кол ажыл-агыйларының бирээзи апарган. Бүдүрүлге чүгле Сүт-Хөлдүң эвес, а кожазында кожууннарның девискээринге бода болгаш шээр мал-маганны азырап өстүргеш, садып-сайгарып турар.

  «Амык» кооперативи – «Аныяк өг-бүлеге – кыштаг» деп губернатор төлевилелин амыдыралга боттандырарынга чугула ужур-дузаны чедирип турар. Бүдүрүлге 38 кижини шалыңныг ажылга киирип алган.

  «Чаңгыс суур – чаңгыс бүдүрүлге» төлевилелдиң киржикчилери чыл санында 9 сая рубль өртек-үнелиг продукцияны бүдүрүп, 237 муң рубль үндүрүглерни төлеп турар.
  Реклама