Сөлгү чок ээлерге сөөлгү сагындырыглар

  0
  17

  2021 чылдың марттан эгелеп, Кызыл хоорай чагыргазының администрация-техниктиг эргелели хоорайның ветеринария эргелелиниң мал эмчилери-биле катай найысылалдың девискээринге ыттар ажаап-тударының чурумун чурттакчыларның канчаар сагып турарын хынап турар.

  Рейдилерни солагай эрикте дачалар ниитилелинге болгаш Крюков, Пролетарская кудумчуларынга чоруткан. Ол үениң дургузунда ыттарын багдан хостуг салыпкан ээлерге хамаарыштыр 230 негелдени долдурган. ТР-ниң Административтиг корум-чурум үрээшкиннериниң дугайында хоойлунуң 8.4 чүүлүнүң 3-кү кезээниң 13-кү пунктузунга дүүштүр 3 административтиг протоколду тургускан. 193 ытка тарылганы кылган база оларның 101-инге кулаанга танып алырының им-демдээн аскан.

  Солагай эрикте дачалар ниитилелинге администрация-техниктиг эргелелдиң ажылдакчылары ыттарын хостуг салып болбазының дугайында сагындырыглыг бижиктерни ыт ээлеринге тывыскан. Ол үеде мал эмчилери 158 каржы ытты тарып четтигипкен. Ооң-биле чергелештир оларның 74-үн хынаан болгаш паспортту тывыскан.

  Крюков кудумчузунда херим иштинде ыттар тудуп турар ээлерге хамаарыштыр 44 негелдени тургускан. А кудумчуда хөмээш болгаш баг чок хостуг маңнажып, эрткен-дүшкен хамаатыларны ээрип, каржыланып турар ыттарның ийи эээзинге ТР-ниң Административтиг корум-чурум үрээшкиннериниң дугайында хоойлунуң 8.4 чүүлүнүң 3-кү кезээниң 13-кү пунктузунга дүүштүр административтиг протоколду тургускан.

  Корум-чурум үрекчилерин оон ыңайгы хемчег алыры-биле хоорайның Административтиг комиссиязының хуралынче кыйгырткан. Бо кудумчуга мал эмчилери 8 ытты тараан, ийи ытка кулаанга танып алырының им-демдээн аскан.

  Пролетарская кудумчузунга 46 сагындырыглыг бижикти үлээн. Ыт ээлери-биле профилактиктиг чугааны кылган, а эмин эрттир каржыланып турган ыттың ээзи болур бир хамаатыга үстүнде айыттынган хоойлунуң хамаарышкан чүүлүн ёзугаар административтиг херекти оттурган. Ук херекти Административтиг комиссиязының чоокку үеде болуп эртер хуралынга сайгарып көөр. Ук кудумчуга мал эмчилери 35 ытты тарып, 27 кижиниң өңнүүн кулак им-демдээ-биле дугаарлаан.

  Тыва Республиканың Административтиг корум-чурум үрээшкиннериниң дугайында хоойлунуң 8.4 чүүлүнүң 3-кү кезээниң 13-кү пунктузунга дүүштүр азырал амытаннарның, ыттарның кудумчуларга, парктарның, сесерликтерниң, өөредилге албан черлериниң девискээринге, ол чоок-кавыда шөлдерге, спортчу дериглерге, уруглар шөлчүгештеринге, улус эштир черлерге, садыгларга болгаш рыноктарга, а ышкаш чуртталга микрорайоннарынга хөмээш болгаш баг чок хостуг чорууру хоруглуг, ол дээш торгаал онаары көрдүнген:
  — хамаатыларга ТР-ниң Административтиг корум-чурум үрээшкиннериниң дугайында хоойлунуң 8.4 чүүлүнүң 3-кү кезээниң 13-кү пунктузунга дүүштүр 2000-дан 5000 рубль чедир;
  — албан-дужаалдыг кижилерге – 10000-дан 20000 рубль чедир;
  — юридиктиг кижилерге – 50000-дан 100000 рубль чедир.

  Айыылдыг өөр ыттарның чыылганының дугайында факт-барымдааларны чурттакчылар Чаңгыс аай дежурный-диспетчер албанынче 2-31-42, 89133442112 телефонче долгааш азы «Служба обращений мэрии» ВК-же бижээш, дыңнадып болур.

  Реклама