“Саазыны чок куртчугаштарны” эрге-ажыын камгалап шыдаар бе?

  0
  5

  Боттарының эрге-ажыын камгалаарынга тус черлерниң эрге-чагыргаларының, албан черлериниң талазындан деткимче албаан таварылгаларда российжи хамаатыларның сөөлгү дуза дилээр чери – Россияның Президентизи Владимир Путинниң тургусканы Ниити-российжи улусчу фронт.

  Тываның найысылалы Кызыл хоорайның төвүнде барык-ла 100 чыл, чиге тодаргайлаарга, 94 чыл соңгаар туткан бажыңның чурттакчылары ол бажыңны ээлери бис дээр эрге-ажыын камгалажырын дилээн билдириишкинни Ниити-российжи улусчу фронтунуң Тывада салбырынче киирген.

  Бо бажың найысылалдың чурттакчыларынга оларның карактарында чыртак дег апарган. Кочетов кудумчуда Кызыл хоорай судунга кудумчу кежилдир дужунда турар шаг-төөгүнүң дээрзи билдингир чавыт бажың. Хоорайның кыдыында бажыңнарны безин, кижилер чурттаарынга айыылдыг апарган дээш, чурттакчыларын чаа бажыңнарже көжүрүп, оларны бузуп турда, Кызылдың шуут-ла төвүнде багай бажыңны чүге буспас чоор деп чон кайгап турган.

  А херек кырында ол бажыңның чурттакчыларының салым-хуузу ындыг-ла бөдүүн эвес. Олар хөөкүйлерни, киноларда көргүзери ышкаш, Кызыл хоорайның баштайгы аптеказының эрги бажыңы-биле катай хаара каш-даа катап саткан болуп тур. Ёзулуг-ла детектив!

  Совет үеде күрүнениң албан чери “Тывафармация” чаа бажыңга чедингеш, аптека турган бажыңга бодунуң-на ажылдакчыларын эге дээрезинде түр када чурттадып каан. Ол бажыңның квартиралары деп санаар өрээлдерниң чурттакчылары солчуп, чамдыктары көжүп үнүп, өскелери кирип турган чүүлдер база бар. Рыноктуг үе 2006 чылда ук бүдүрүлге ядарааш, ооң сөөлгү даргазы ол бажыңны чурттакчылары-биле кады садып чорудупкан чүве-дир.

  Чурттакчылар бажыңы-биле кады каш-даа катап саттынып, 15 чыл дургузунда холдар дамчып келген. Бажыңның чурттакчылары деп эрге-байдалын хоойлу-дүрүм ёзугаар кижилер тургузуп алыр дээрге, хоорайның албан черлери оларга дээштиг дуза берип шыдавааннар. Иркутск кудумчуда чаа бажыңнарже 2019 чылда көжүрер деп аазааш, көжүрбейн барганн.

  2020 чылда бажыңның чаа ээзи келгеш, ону хостаңар деп негеп турар. Бо төөгүде бир муңгаранчыг болгаш хөктүг чүүл – бажыңның чурттакчылары ында квартираларның ээлери бис деп чүүлдү бадыткаар дээш, бажыңны садып ап турган бай-шыдалдыг кижилер болгаш Кызылдың мэриязы-биле 15 чыл дургузунда судтажып келгени.

  “Саазын чокта куртчугаш сен” деп орус улустуң ханы уткалыг үлегер чугаазы бар болгай.

  Ниити-российжи улусчу фронтунуң Тывада салбыры тус черниң судунга болгаш албан черлеринге “саазыны чок куртчугаштарның” эрге-ажыын камгалап шыдаар ирги бе?

  Реклама