Сафьяновтуң шөлү

  0
  3
  Тыва Арат Республиканың 100 чыл оюнда Бии-Хем кожууннуң төвү Туран хоорайга тыва күрүнени үндезилеп тургускан кижилерниң бирээзи Иннокентий Сафьяновтуң шөлү чаагайжыды туттунар.

  «Таарымчалыг хоорай хүрээлелин хевирлээри” федералдыг национал төлевилел ёзугаар 2021 чылда И.Г. Сафьянов аттыг шөлдү тудары планнаттынган. Амгы үеде Бии-Хем кожууннуң чагыргазы төөгүлүг шөлдүң төлевилел-дөзевилел документилерин ажылдап кылган, аңаа чорудар тудуг ажылдарының дугуржулгазын Тываның Тудуг яамызы-биле чарган.

  Тыва Арат Республиканың 100 чылында Иннокентий Сафьяновтуң алдар-адынга тураскааткан шөлдү чаагайжыды тудар дугайында медээни интернационалчы Бии-Хем кожууннуң чону бедик сагыш-сеткил көдүрлүүшкүнү-биле хүлээп алган. Тудуг-чаагайжыдылга ажылдарынга киржир күзелин Туран хоорайның болгаш кожууннуң суурларының чурттакчылары илередип турар.

  Иннокений Сафьяновтуң шөлүн чаагайжыды тудары чүгле бии-хемчилерге эвес, а бүгү Тываның чонунга онзагай болуушкун.
  Бии-Хем кожууннуң чурттакчылары-биле ужуражыышкын үезинде: “Туран хоорай Россия талазындан Тываның эжии-дир, ооң даштыкы хевиринден, арыг-силиг, көрүштүүнден өске черлерден келген кижилерниң Тыва дугайында сагыш-сеткили, хамаарылгазы кандыг болуру хамааржыр” – деп Тываның Баштыңы Шолбан Кара-Оол демдеглээн.

  Россия биле Тываның аразында харылзаалар, орус болгаш тыва чоннарның эп-найыралы бо байлак оранга база быжыгып эгелээн, биче буурай тыва чон күрүнелиг болурунга улуг рольду ойнаан Иннокентий Георгиевич Бии-Хемге чурттап, ажылдап чораан. Ынчангаш Тыва Арат Республиканың 100 чылын демдеглеп эрттиреринге бии-хемчилер кончуг идепкейлиг ужурлуг болур деп республиканың удуртукчузу ынчан чугаалаан.

  Орус, тыва болгаш өске-даа чоннарның чаагай чаңчылдарын, төөгүзүн Бии-Хемниң хөй националдыг чурттакчылары хүндүлеп, ооң-биле эптиг-демниг чорукту быжыглап турарын Шолбан Кара-оол онзалап демдеглээн.
  Реклама