Сагывайн турар дүрүмнер хөй

  0
  1

  Дүрген эмчи дузазының болгаш хай-халаптар медициназының республика төвү чолаачыларны кичээнгейлиг, а малчыннарны база кадарчыларны харыысалгалыг болурупче кыйгырып турар.

  Көдээ черлерге бода мал болгаш аъттар автомобильдерге үстүртүп турар. Оон биче мал-маган-биле үскүлежиишкин кол нуруузунда эскет чок эрте бээр чүве болза, аът, инек дээн чижектиг улуг мал-биле үскүлежиишкин аар кемдээшкиннерге, харын-даа кижиниң бертик-межел артарынга, оон туржук чолаачының болгаш машина иштинге чораан кижилерниң өлүмүнге чедирип болур.

  2021 чылдың январь 19-та Чөөн-Хемчик кожуунга хостуг одарга чораан өөр аъттарның хайы-биле орук озал-ондаа болган. Ооң түңнелинде машинаның 32 харлыг чолаачызы ол-ла черинге ыш-биле барган, а 30 харлыг пассажир херээженни кожуун эмнелгезинге чедирген.

  Кадарчылар болгаш мал сүрүкчүлери малды орукка хайгаарал чокка арттырбас ужурлуг турзажок, мал дээш харыысалгалыг кижилер нургулайында ол дүрүмнү херексевейн турарлар. Орук кежир айдаарынга көрдүнген тускай черлерден аңгыда өске черлерден база караңгы үеде мал-маганны орук кежир сүрери шуут хоруглуг. Мал кадады дээш харыысалгалыг кижилерниң сагывайн турары өске-даа дүрүмнер хөй.

  Малчыннар хостуг одарлаашкынче малын үндүрбези чугула. Мооң-биле холбаштыр Дүрген эмчи дузазының болгаш хай-халаптар медициназының республика төвү малчыннарга азырал малды автомобиль оруктарынче, оон туржук – караңгы үеде үндүрбезин сагындырып турар.

  А ол ышкаш чорук кылып чорааш, Орук шимчээшкининиң дүрүмнериниң негелделерин сагыыры эргежок чугула. “Мал сүрер чер” деп демдекке база оъттап чораан коданга чоокшулап келгеш, автомашинаның дүргедээшкинин аяартадыры чугула.

  Силерден аңгыда, машинада өске пассажирлер чоруурун, бодуңарның база оларның амы-тыны, кадыкшылы дээш харыысалыг мен дээрзин утпаңар!

  Реклама