Сайлыг суурну камгалаар дээш

  0
  3

  Элегес Чеди-Хөл кожуунда эң узун болгаш терең суглуг хем. Ооң чайын үерлээринге, кыжын булуктаарынга Элегес биле Сайлыг суурларның чавыс девискээринде бажыңнар шаандан бээр алзып келген. Ол бажыңнарның турары чавыс черни бүзүрелдиг камгалаар бедик болгаш кылын чалдарны совет үеде безин кылып шыдаваан. Үер болгаш чайынды озал-ондааның үезинде дүвү далаш кылган чалдарны Элегес хем чоорту чара-чире агып кааптар.

  Элегест биле Сайлыг суурларны чайгы үер болгаш кышкы чайынды озал-ондаандан камгалаары “Тыва Республиканың девискээринде сугларның когаралдыг салдарындан чурттакчы чонну болгаш экономика объектилерин 2014-2025 чылдарда хандырар» программада база кирген.

  Чеди-Хөл кожууннуң Сайлыг суурнуң чавыс девискээри эрткен 2020 чылдың чайын Элегес хемниң үер суунга хөме алыскан. Бо кыжын база хем чайындылааш, ооң суу Сайлыг суурнуң Заречная кудумчузун болгаш чавыс черде бажыңнарының девискээринче чоокшулап келген.

  Чеди-Хөл кожууннуң чагырга даргазы Чимит Дазырбан, ооң амыдырал-хандырылга талазы-биле оралакчызы Николай Даңзы, хамааты камгалал болгаш онза байдалдар килдизиниң даргазы Мариана Моңгуш олар Элегес хемниң байдалын январь айда шинчилеп көргеш, бир эвес чоокку үеде агаар соовас болза, чайынды суу улгатпас деп түңнелди үндүргеннер. Сайлыг суурже чайынды суун киирбези-биле 100 метр хире черге сайны чалдандыр төгерин планнаан.

  Агаар-бойдус чылааш, Элегес хемниң Хову-Аксы болгаш Сайлыг суурлар чоогунда унунда дожу ажыттынып келген. Сайлыг суурнуң чавыс девискээринде бажыңнарны сугдан камгалаар дээш, хемниң эриинде участокка сайны машина-техника-биле чалдандыр төп эгелээн.

  Реклама