Сайлык Моңгуш – Каа-Хем кожууннуң студент даңгыназы

  0
  0

  Каа-Хем кожууннуң Кундустуг суурда көдээ культура бажыңының капитал септелгезин чоруткан соонда тус черниң чурттакчы чонунуң культурлуг дыштанылгазы дыка солун апарган.

  Каасталгазын амгы үении-биле чараштыр кылган культура одаанга аныяктар янзы-бүрү хемчеглерни эрттирип турар. Каа-Хем кожууннуң студент кыстарының “Студент даңгына” деп мөөрейин эрттирген.

  Мөөрейниң киржикчилери чүгле хөнү дурт-сынын, чараштыр кеттингенин, сценага алдынып билирин көргүзеринге эвес, боттарының ус-шеверин, тывынгыр-сагынгырындан социал болгаш ачы-буян төлевилелдерге киржилгезинге чедир шылгалдаларны эрткеннер.
  Бирги чадазы “Национал хептиг байыр чедириишкини” киржикчилерге девиденчиг, көрүкчүлерге дыка солун болган. Амгы үении-биле бир янзы аянчыдыр даараан национал хептерлиг кыстар кайы хире чараш көстүрүн көрүкчүлер магадап билгеннер.

  Мөөрейниң киржикчилери сөс-домакка чечен-мергенин көргүзүп тоолдап, ырлаарынга болгаш танцылаарынга салым-чаяаныын бадыткап, элээн каш шылгалдаларны эрткеннер.

  Мөөрейниң түңнелдерин үндүрүп, тиилекчилерни тодарадыр дээш, жюри хуралдап турар аразында Кундустугнуң көдээ культура бажыңының чогаадыкчы коллективтери боттарының көргүзүглерин чыылганнарга бараалгаткан. «Алантос», «Алдын-Хээ», «Капельки» ансамбльдериниң ыры-шоору болгаш чараш самнары хамыкты кайгаткан.

  “Студент даңгына” деп мөөрей эрттип турда, “Көрүкчүлерниң даңгыназы” деп онлайн бадылаашкын база болуп турган. Аңаа Каа-Хем кожууннуң беш муң чурттакчылары киришкен. Онлайн бадылаашкынга көрүкчүлерниң хөй кезииниң деткиишкинин Суг-Бажы сумудан Сайлык Моңгуш алган.

  Каа-Хем кожууннуң студент кыстарының “Студент даңгына” деп мөөрейниң номинациялар аайы-биле тиилекчилери Лилия Тожу, Сайлаш Биче-оол, Аина Сарыглар, Ай-Кыс Уржанай, Аяна Ондар, Ай-Луна Тожу, Тайгана Хомушку. Мөөрейниң эрттирикчилериниң болгаш деткикчилериниң шаңналдарын оларга тывыскан.

  Көрүкчүлерниң болгаш жюри кежигүннериниң хөй кезииниң деткимчезин алган Сайлык Моңгуш Каа-Хем кожууннуң “Студент даңгыназы” болган.

  Реклама