Сайыттың даалгазы-биле

  0
  4

  Тываның Баштыңының неделя санында эрттирип турары аппарат хуралынга онза кичээнгейни республикага РФ-тиң Чазааның Даргазы Михаил Мишустин-биле кады кээп чораан чазак делегациязының бергени даалгаларынче угландырган.

  ТР-ниң өөредилге болгаш эртем сайыды Солаңгы Тамчайның илеткээни-биле алырга, чурттуң чырыдыышкын сайыды Сергей Кравцов-биле ужуражылганың түңнелдери-биле протоколду тургузуп, чазак делегациязының даалгаларын күүседири-биле сорулгаларны тодараткан.

  Чырыдыышкын сайыды Сергей Кравцов Тываның өөредилге черлериниң башкылары-биле ужуражылганы эрттирип, аңаа шалың акшазының төлевириниң айтырыгларын сайгарып, өөреникчилерниң российжи шимчээшкини-биле кады ажылдажылганы сырый чорударының дугайында чугаалашкан.

  Ол ышкаш Сергей Кравцов Красноярскиде В.П. Aстафьев аттыг күрүнениң педагогика университеди-биле сырый ажылдажырын дааскан. Аңаа дүүштүр ТР-ниң Өөредилге болгаш эртем яамызының бирги оралакчы сайыды Владимир Монгуштуң башталгазы-биле ынаар ажылчын сургакчылаашкынны кылган.

  Тывадан бөлүк крайда өөредилге яамызының удуртулгазы-биле ужурашкан. Сайыт Светлана Маковская болгаш ооң оралакчызы Ольга Никитина-биле ужуражылганың үезинде регионнар аразының «Енисей Сибири» төлевилелдиң өөредилге болгаш кадрлар белеткели кезээниң иштинге кады ажылдажылгаларның айтырыгларын сайгарып чугаалашкан.

  Университеттиң өөредилге ажылының талазы-биле проректору Денис Гуц, экономика болгаш саң-хөө проректору Роман Шорохов, Даг херээ, шинчилел ажылдары болгаш даг технологиялары институттуң директору Владимир Макаров-биле Тывада Даг техникумунга кадрлар белеткелиниң талазы-биле дугуржулганы чарган.

  Чоокку үеде Даг техникумун Кызылга тудар. Красноярскиде В.П. Aстафьев аттыг күрүнениң педагогика университединиң удуртулгазы-биле кадрларны тускай сорулгалыг белеткээриниң дугайында кезекке дугуржулга чедип алдынган. Аңаа дүүштүр башкыларның билиин бедидер, ол ышкаш ийи талалыг кады ажылдажылганың керээзин чарар.

  Реклама