Сайыттың хыналдазы

  0
  0

  Тыва Республиканың экономика сайыды Дайынчы Ондар бодунуң оралакчызы Белек Анай-оол-биле кады «АгроТыва» агроүлетпүр парыгының тудуун хынап чорааннар.

  Ону республиканың көдээ ажыл-агый адырын деткиири-биле тудуп турар. Агроүлетпүр парыгының төлевилели инженер инфраструктуралыг, көдээниң бараан бүдүрүкчүлериниң продукциязын бүдүрүп, болбаазырадып база садып-сайгарып турар биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чорук субъектилеринге хөлезиге бээр белен оран-савалыг тускайжыттынган девискээр болур.

  Эъттен кылган барааннарның, а ол ышкаш өске-даа көдээ продукцияның садып-саарылгазын боттандырып турар тус чер бизнезиниң төлээлери сайгарылга рыногу-биле хандыртынар, чурттуң өске регионнарындан киир сөөртүп турар аъш-чем барааннарынга чижилгени тургузар аргалыг болур. Бистиинге бүдүрген көдээ ажыл-агый продукциязы-биле ук барааннарны солууру чурттакчы чонну өртээ чиик шынарлыг аъш-чем-биле хандырарынга, а ол ышкаш республиканың аъш-чем талазы-биле айыыл чок чоруунга салдарлыг болур.

  Амгы үеде «АгроТыва» агроүлетпүр парыгының тудуунуң бирги ээлчээ дооступ турар. Садыг-администрация оран-савазында иштики шеверлел ажылдарын чорудуп турар, оран-саваны агаарладыр системаны болгаш электри хандырылгазының системазын ажылдаарынга белеткеп эгелээн.

  Агроүлетпүр парыгының моон ыңайгы сайзыралы саарлыр акша-хөреңгилерни өскээр ажыглаарын болдурбас – бүдүрүлге күчүлерин садып алырынга улуг түңнүг акша-хөреңгилерни кампаниялар чарыгдавастаар – моон соңгаар ону хөлезилеп ап болур апаар. Ол ышкаш компанияларның дериг-херекселдер садып алыышкыны-биле холбашкан чарыгдалдары эвээжеп каар. Шак ынчаар, агроүлетпүр парыгы биче болгаш ортумак бизнестиң субъектилеринге янзы-бүрү ачы-дузаны болгаш арга-шинекти көргүзүп турар мурнакчы бүдүрүлге болур.

  Реклама