Сакман ажылынга дузалажыры-биле

  0
  1  ✍🏻Тываның Көдээ ажыл-агый яамызының дыңнадып турары-биле алырга, республикада малдың кыштаглаашкыны штат чуруму ёзугаар барыктыг эртип турар. Бистиң малчыннарывыс аңаа белеткелди чайын-на эгелээнин ук көргүзүг бадыткап турар. Бо үеде бүгү малчын коданнар сүүзүннүг-даа база кадыг-даа чемнер-биле хандырттынган. Бар чем кышты хүр-менди ажып алырынга четчир.

  Ынчалзажок, эрткен дыштаныр хүннерде хадып эрткен хаттар Бии-Хем болгаш Мөңгүн-Тайга кожууннарда 58 малчын аалче эртер орукту хөртүктеп каапкан. Чайындылар база амыратпастаан, Улуг-Хем кожууннуң кыштагларының бирээзин хөме таварып келген. Чүгле харын кожуун чагыргазының демниг ажылының ачызында байдалды чогумчалыы-биле шиитпирлеп шыдаан.

  Республиканың девискээринге 2020-2021 чылдарның кыштаглаашкынынче көдээниң бараан бүдүрүкчүлери 326,9 муң чижеглей алган баш санныг малдыг кирген (өзүлде 9 хуу болуп турар). Бо хүннерде республикада температурлуг чурум ортумаа-биле хүндүс -20-ден -23, а дүне -25-ден -35 градус чедип турар.

  Көдээниң бараан бүдүрүкчүлеринге сакман ажылын организастажырынга дузалажыры-биле Көдээ ажыл-агый яамызы аңаа ажылдаар күзелдиг кижилерниң сан-медэзин чыгган. Алдынган сан-медээ-биле алырга, сакман ажылынга хереглелдиг кижилерниң саны – 461 кижи. Оларның иштинден чонну ажылга хаара тудар төптерни таварыштыр – 356 кижини, өөредилге черлериниң 105 студентизин сакмаанчыладыр. Малчыннарның хөй нуруузу бо ажылга боттарының 3348 дөргүл-төрелин болгаш таныш-көрүжүн кириштирер деп турар. Бо чылын республикага төрүүр шээр малдан 700 668 баш анай-хураганны алыры планнаттынып турар.

  Эрткен чылын 661 бода малдың ортузунга кылымал боозадылганы чоруткан, бо чылын 1200 баш инекти боозадыры көрдүнүп турар. Бо сорулгаларга Кызыл база Таңды кожууннарда «Красноярскагроплем» ААН-ниң салбырларын тургускан. Өске кожууннарда салбырлар (Тере-Хөлдүң, Мөңгүн-Тайганың, Өвүрнүң санаваска) кылымал боозадылганың дериг-херекселдери-биле хандырттынган. 5 кожуун (Барыын-Хемчик, Улуг-Хем, Таңды, Кызыл болгаш Бии-Хем) УЗИ сканерлиг.

  2021 чылда 1200 баш инекти боозадыры көрдүнүп турар. Ооң иштинде 729 баш мал губернатор төлевилелдер киржикчилериниң (“Инек – чемгерикчи малым”, “Кыштаг”, “Чаа сорук). Бо чылын сес муниципалдыг тургузугларда 522 муң рубльди тускайлаан.

  Бода малдың генетиктиг деңгел-шыдалын болгаш продуктулуг чоруун экижидери-биле 2017 чылда тура инектерниң кылымал боозадылгазының талазы-биле ажыл эгелээн дээрзин сагындырып каалы.

  #Көдээажыл_агыйяамызы #Кыштаглаашкын #Бии_хем #Мөңгүн_тайга #Улуг_хем #ТМГмедээлер #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanews

  Реклама