Сакман ажылынга ижигиишкин

  0
  7

  Тываның күрүне университеди час санында-ла республиканың көдээ ажыл-агыйларынга дузалажып, студентилерни сакмынчыладып чорудуп турар. Бо чылдың часкы үезинде көдээ ажыл-агый факультединиң 2-ги болгаш 3-кү курузунуң 75 студентизи республиканың 16 ажыл-агыйынга дузалажыр. Ол малчыннарга мал оолдаашкынын чидириг чокка эрттиреринге дузалажып турар.

  Март 10-да 38 студент тос ажыл-агыйже үлелге ёзугаар чорупкан. Хуваалданы республиканың Көдээ ажыл-агый яамызының киирген чагыы езугаар чорудуп турар. Мооң мурнунда өөренип турар оолдар, уруглар Өвүр кожууннуң «Адарган», «Торгалыг», «Кошкарлыг», «Мургустуг», Эрзинниң «Бай-Хөл», «Мандала», «Уургай», Сүт-Хөлдүң «Амык», Бии-Хем кожууннуң «Аныяк» дээн чижектиг улуг уксаажыдалга ажыл-агыйларынга шээр малды ажаап-тежээринге дузалашкан.

  Бо чылын студентилерниң дузазынга хереглелдиин Каа-Хем, Чеди-Хөл, Сүт-Хөл кожууннардан «Аныяк өг-бүлеге – кыштаг” болгаш «Чаа сорук» губернатор төлевилелдериниң киржикчилери хууда ажыл-агыйлар база илереткен.

  Төрүттүнүп келгени баштайгы үеде анай-хураганнарны канчаар шын ажаап-тежээриниң, чаш мал дүктү ажырып, чивезин дээш малды одарладыр үндүргениниң соонда кажаа-хорааны дүктен канчаар аштаарының, кыштаглаашкын соонда кажааларны канчаар арыглаарының арга-дуржулгазын студентилер шиңгээдип алырлар.

  Ол ышкаш практика үезинде студентилер шинчилел ажылын чорудар: чаш малды килдеп, оларның өзүлдезин доктаамал хынап база ажаап-тежээлдениң болгаш чемгерилгениң тодаргай байдалдарында оларның доругуушкунун хайгаараар.

  Реклама