Санниковтуң чери эвес, а шаңы

  0
  5

  Тываның экономика сайыды Дайынчы Ондар Таңды кожуунче үнүп, хууда сайгарлыкчы Михаил Санниковтуң дээрбезинге чедип чораанын @tmgnews17 дыңнадып тур. Мында дээди болгаш бирги сорттуң далганын база оодурбаны дээрбедеп турар.

  Хүннүң-не 3 тонна бирги сорттуң далганын бүдүрүп, 8 кижини ажыл-биле хандырган. Далганны Кызылдың хлеб заводунга болгаш «Чагытай» хлеб быжырар черге дужаап турар.

  Тываның үүрмектеп садар рыногунга далганны садып-сайгарары-биле 2021 чылдың март 1-ден эгелеп ооң үүрмектеп килдээшкинин чорудуп турар. Баштайгы дээрезинде саазын савага ону ийи килограммнап килдеп турар. Савалаашкын шугумунда сес кижи ажылдап турар. Ону Бай-Хаактың хлеб заводунуң оран-савазында тургускан. Савалаан далганны Кызылдың көдээ ажыл-агый рыноктарында сайгарып турар. Март төнчүзүнге чедир найысылалдың үүрмектеп садар садыгларынга килдээн далганны дужаарын организастаар.

  Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң даалгазы-биле, республиканың социал-экономиктиг хөгжүлдезининиң амы-хууда программазының иштинге бо дээрбениң чанынга тараа культураларын шыгжаар шаңнарны тудары көрдүнген. А ол ышкаш Чаа-Хөл суурга далган дээрбедээр шак мындыг бүдүрүлгени ажыдары планнаттынып турар.

  Реклама