Саргыдан камгаланыңар!

  0
  3

  Энцефалит дээрге баш мээзи ыжар, нерви системазы баксыраар аарыг. Бо аарыгның бойдуста тарадыкчызы саргы. Бир эвес энцефалит деп хоранныг саргы кижини ызырар болза, ол хоран хан дамчааш, баш мээзинге, нерви системазынга дээр.

  Энцефалит хоранныг саргы элээн нептерээн девискээрлерге Тыва хамааржыр. Республиканың 18 кожуунунуң 13-нүң девискээринге энцефалиттиг саргыга кижилер ызырткан таварылгалар чылдың-на болуп турар. Сүт-Хөл, Бии-Хем, Кызыл, Каа-Хем, Таңды, Тес-Хем, Тожу, Улуг-Хем, Чаа-Хөл, Чеди-Хөл, Тере-Хөл, Чөөн-Хемчик кожууннарга болгаш Кызыл хоорайның девискээринге кижилер саргыга ызырткаш, энцефалиттен аараан таварылгалар демдеглеттинген.

  Энцефалиттиг саргының вирузу-биле хораннанып болурунуң айыылы бар Россияның девискээрлериниң даңзызынче Тыва киир бижиттинген.

  2021 чылда кижи саргыга эң-не баштай ызырткан таварылга Чөөн-Хемчик кожууннуң Хөндергей сумунуң девискээринге март 15-те демдеглеттинген.

  Март 18-те Кызыл хоорайның болгаш Таңды кожууннуң Сосновка суурнуң девискээринге 2 кижи саргыга ызыртканнар.

  Эрткен неделяда Тывага 17 кижи, оларның аразында 7 ажы-төл саргыга ызыртканын медицина албан черлери демдеглээн.

  Бо чазын 26 кижиниң эът-кежинге саргы кадалы берген чораан таварылгалар Тывага демдеглеттинген. Ынчалза-даа ол кижилер энцефалиттен аарбаан.

  Энцефалиттиг саргының вирузундан камгаланырының эң дээштиг аргазы – вакцина-биле тарылга. Бо чылын Тыва Республиканың кадык камгалал яамызы энцефалит саргызының вирузунга удур тарыыр 50 муң туң вакцинаны садып алган. Ол вакцина-биле энцефалиттиг саргылар бар бооп болур девискээрлерде ажы-төлдү болгаш улуг кижилерни халас тарыыр.

  Реклама