Саттарның аас-кежии – ажы-төлү

  0
  0

  Сөөлгү үеде российжи ниитилелде аныяк өг-бүлеге хамаарыштыр дараазында үзел-бодал база тыптып келген. Аныяк өг-бүле баштай “бут кырынга туруп”, байып, материалдыг күш-шыдалдыг апаргаш, ооң соонда ажы-төлдүг болур.

  Чөөн-Хемчик кожуунда ыры-шоорда кирген көктүг-шыктыг Хөндергейниң хөй ажы-төлдүг өг-бүлелериниң бирээзи, Чечекмаа биле Орлан Саттарның өг-бүлези аныяктарның аас-кежии уруг-дарыында дээрзин амыдырал-чуртталгазы-биле бадыткааннар.

  Ажы-төлүнүң ынак авазы Чечекмаа Барбаановна эге класстар башкызы, уругларының ачазы Орлан Бирлей-оолович аныяандан-на чолаачылап ажылдап чораан. Олар эктин ажыр эттиг, бажын ажыр малдыг, бай-шыырак-даа чурттап чорбааннар.

  Ажыл-агыйга шудургу болуп, амыдырал-чуртталгага четчир акша-шалыңны ажылдап ап, ажы-төлүн азырап өстүрүп, өөредилге болгаш ажыл-ишке кызымак кижилер кылдыр кижизидип чорааннар. Күрүне бүдүрүлгелери сандарап дүжерге, Орлан Бирлей-оолович хууда ажыл-агый тудуп, мал-маганны азырап өстүре берген. Ол база ажы-төлүн ажыл-ишке кызымак кылдыр чаңчыктырарынга салдарлыг болган.

  Саттарның өг-бүлези чеди ажы-төлдүг. Амгы үении-биле алыр болза, улуг эвес уруглар сады. Оларның хөй ажы-төлү – амыдырал-чуртталгазының утка-шынары, ал-боттарының ынакшылының, эптиг-демнииниң, бот-боттарын билчириниң, ажыл-ижиниң шимчедикчизи.

  Чеди уруг-дарыгны азырап өстүрери белен эвес болбайн канчаар, а Чечекмаа Барбаановна биле Орлан Бирлей-ооловичиге ажы-төлүнүң эрге-чассыы, аразында эп-найыралдыы өөрүшкү, аас-кежик болган. Амгы үеде ада-ие ону кажангызындан-даа артык медереп билип чоруурлар.

  Ажы-төлүнүң улуглары эртем-билиглиг, сеткилинге тааржыр ажылдыг. Улуг оглу Омак Росгвардияның Тывада эргелелинде албан-хүлээлгезин чедиишкинниг күүседип ажылдап турар. Сергек Кызыл хоорайның уруглар эмнелгезинде кардиолог эмчи, Шоваа Чадаана хоорайның федералдыг үндүрүг албанының ажылдакчызы. Ажы-төлүнүң ортуннары Олча, Оттук, Аркадий – дээди өөредилге черлериниң студентилери. Оттук Кызылда президентиниң кадет училищезин алдын медаль-биле дооскан. Хеймер оглу школачы.

  “Бистиң изивис истээр, салгалдарывыс салгаар ажы-төлүвүстен үнелиг чүве чок” деп Саттарның өг-бүлези чугаалап турар.

  Реклама