Сенатор школага чораан

  0
  11
  Сенатор школага чораан

  Россияның Федерация Чөвүлелинде Тывадан сенатор Дина Оюн ажыл-агыйжы сургакчылаашкын-биле Улуг-Хем кожууннуң Торгалыг ортумак школазынга чораан. Тываның бир хоочун школазының шупту бажыңнарын кезип, эргижирээн дээвиирлерни, шалаларны суглуг караа-биле көрүп, судалдыг холу-биле тудуп, берге байдалды херек кырында караа-биле көрген.

  Школа коллективи-биле Дина Ивановна ижин-кара чокка чугаалажып, башкылаашкын ажылының талазы-биле шиитпирлээр ужурлуг айтырыгларны сүмелешкен.

  Школазы чеже-даа эрги болза, башкылар болгаш ажылчыннар коллективи ону арыг-силиг, чылыг-чырык кылдыр тудуп, аянныг чараш көрүш киир дерип, ажы-төлдүң өөрениринге таарымчалыг байдалды тургузуп турарын Дина Ивановна сеткилинден демдеглээн.

  Торгалыг школазының материалдыг байдалын экижидер дээш коллективтиң шиитпирлээри нарын айтырыгларын школаның удуртулгазы болгаш башкылары сенаторга чугаалап, оларны амыдыралга боттандырарынга дузаны дилеп, боттарының санал-оналын бергеннер.

   

  Реклама