Сентябрь айга чедир коллективтиг иммунитетти хевирлээр

  0
  0

  ТР-ниң Чазак Даргазының бирги оралакчызы Шолбан Хопуя чаа коронавирус халдавырынга удур республика штавының ээлчеглиг хуралынга Росхереглелхайгааралдың Тыва Республикада эргелели-биле кады культура болгаш спорт объектилеринге шеглелди чымчадырының талазы-биле саналды сайгарып чугаалашкан.

  Культура болгаш спорт албан черлериниң көрүкчүлер залдарының долдунуун 100 хуу чедирерин саналдаан. Ону чедип алырда, профилактиканың бүгү хемчеглерин шыңгыызы-биле сагып, залче кирер эжиктер аксынга холдарны дезинфекциялап, маскаларны шын кедерин негеп, холдарны аштап-чуурунга таарымчалыг байдалдарны тургузуп, дезинфекциялаар херекселдерни ажыглап, хүнде ийи катаптан эвээш эвес өл-шык арыглаашкынны чорудары чугула. Көжеге артынга база күш-культура шөлдеринге профилактика хемчеглерин сагыырын чугулалаан.

  Штаб хуралының үезинде Росхереглелхайгааралдың Тыва Республикада эргелелиниң талазындан хайгаарал-хыналда хемчеглерин уламчылап турарын айыткан. Дезинфекция херекселдериниң беш хонук курлавырының, бактериялар чок болдурар сайгылгааннарның барын хынаар.

  Ажылдакчылары тарылганың долу курузун эрткенде, кафе болгаш рестораннарның ажылын 23 шак соонда безин уламчылаарын саналдаан. Ынчалзажок уруглар киржилгелиг ажыл-хемчеглер эрттирери амдыгаа дээр хоругнуң адаанда: чаа коронавирус халдавырын профилактиказының талазы-биле СанПиНниң негелделерин 2022 чылдың январь 1-ге чедир узаткан. Оон аңгыда хуралга школачы автобустарны үргүлчү дезинфекциялаарын, ооң чолаачыларын бирги ээлчегде тарыырын чугулалап демдеглээн.

  Хөй квартираларлыг бажыңнарны болгаш бажың чанының девискээрлерин ажаап-тежээп турар организацияларның адрезинче хөй квартираларлыг бажыңнарның подъездилеринге болгаш бок төгер шөлдеринге дезинфекцияны чорударының талазы-биле сүмени чедирер.

  Штабтың хуралынга ол ышкаш Covid-19-ка удур тарлылганы организастаанының айтырыгларын база чугаалашкан. Тывада 5000 туң вакцинаның келгени-биле кожууннарже ооң чедирилгезин организастап, республиканың чурттакчы чонунуң 60 хуузун тарылгага алыр.

  Covid-19-биле аарываан улуг кижилерниң ортузунга тарылганы чорудар. Республиканың Кадык камгалал яамызының медээ-дыңнадыы-биле алырга, бо чылдың сентябрь айга чедир коллективтиг иммунитетти хевирлээри планнаттынып турар.

  Реклама