Септелге уламчылавышаан

  0
  6
  Чеди-Хөл кожууннуң төвү Хову-Аксы суурда чаагайжыды туткан хөй каът бажыңнарны чылыг-биле хандырары сөөлгү чылдарда нарын болуп артпышаан. Ол бажыңнарның чурттакчылары кыжын квартираларда соогунга хамаарыштыр хомудал айтырыгларны удаа-дараа көдүрүп келген.

  Кожууннуң болгаш Хову-Аксы суму чагыргалары чуртталга-коммунал ажыл-агыйында чидиг айтырыгларны шиитпирлээриниң аргаларын дилеп турар. Ынчалза-даа ам дээрезинде эки түңнелдер чок болуп артпышаан.

  Хову-Аксы суурнуң чаагайжыды туттунган каът бажыңнарының чурттакчылары биле “ТЭК-4 башкарыкчы компания” күрүнениң унитарлыг бүдүрүлгезиниң чиңгине директору Саин Седип-биле ужуражыышкынны Чеди-Хөл кожууннуң чагырга даргазы Чимит Дазырбан эрткен неделяда организастаан.

  Кыжын квартираларга агаарның соок болган чылдагааннары – Хову-Аксы суурнуң одалга төвүнде суугулар удаа-дараа үрелип, оларны септеп турганын Саин Седип тайылбырлаан. Үш суугунуң септелгезин дооскан, оларны доктаамал одап эгелээн, бо хүннерде хөй квартиралыг бажыңнарга чылыг апаарын ол дыңнаткан.

  Херек кырында байдал шоолуг-ла экиживээн, частың башкы айының хүннеринде безин хөй каът бажыңнарның квартираларында агаар соок деп ооң чурттакчылары хомудап турарлар.

  Хову-Аксы суурнуң төп одалга черинде дериг-херекселдиң септелгези ам-даа уламчылавышаан. Бо хүннерде ийи суугунуң септелгезин чорудуп турар. Оларга дузалажыры-биле Улуг-Хем кожууннуң Шагаан-Арыг хоорайдан септекчилер бригадазы чедип келгеш, ажылдап кирипкен. Барыын-Хемчик кожууннуң Ак-Довурак хоорайдан база септекчилер бригадазы дузалажып чедип кээр ужурлуг.

  Шагаан-Арыг биле Ак-Довурак хоорайлардан ажылчыннарга таарымчалыг байдалды тургузар дээш, тус черниң эрге-чагыргазы чогуур хемчеглерни ап чоруткан.
  Реклама