Серемчиде хорамча чок

  0
  19

  Тыва Республиканың Дээди Хуралының аграр политика, чер, эт-хөреңги харылзааларының болгаш экологияның талазы-биле комитеттиң даргазы Байбек Монгуш үер айыылының дугайында соцчеткилерде мынчаар бижип турар.

  – Эрткен күзүн суггур чаъстар чагганының база кыжын улуг хар дүшкениниң соонда, агаар-бодус чылый бээрге, үер айыылы дүшкүүрленип келген.

  Үер айыылы болуп болур үеге кожууннарның чагырга черлери ыяк белеткенип, сорулгаларны тодарадып, улуг сугну аксып чорударының хемчеглерин баш бурунгаар ап, онза байдалдарны болдурбазының база чок кылырының талазы-биле хөделиишкиннер планын ажылдап кылыр ужурлуг.

  Ол ышкаш хемнер, арыктар уннарын боктан аштап-арыглаары, дош бадып турда чамдык тырылган черлерже кичээнгей угландырары, сугга алыскан чурттакчылыг черлерниң кызыгаарын тодарадыры чугула. Бети дизе, март-апрельде суг улгадып, бажың-балгаттарны хөме алырының болгаш чер оруктарны үстүнден эрип баткан суглар чууй шаварының айыылы тургустунуп келир.

  Республиканың девискээринде 15 муң ажыг хемнер болгаш кара-суглар бар. Оларның хөй кезии даглыг хевирниң сугларынга хамааржыр. Часкы улуг суг үезинде эрээн хар суу чер иштиниң суу-биле каттыжып кээрге, чурттакчылыг черлерни суг ап болурунуң айыылы улуг.

  Муниципалитет тургузуунуң бүрүзүнге чылдың улуг суглуг сезоннарында санитар-эпидемиологтуг норма-чижектерни сагып, чонну көжүрерин организастаар сүмелер турар ужурлуг.

  Амдыы дээрезинде агаар медээзинде хеп-хенертенниң чылыышкыны бүрүткеттинмезе-даа, бис, боттуң талазындан, акша-төгерикти болгаш материалдыг курлавырларны, түр үеде сугдан дескен улус-чонну чыттырар черлерни тургузар ужурлуг бис. Ындыг серемчилел хереглеттинмейн баар дээрзинге идегээр апаар.

  Реклама